Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Energiskatt

Energiskatter är miljöskatter på energimaterial, energiproduktion och energianvändning. Till energiskatter räknas i Finland grund- och tilläggsskatter samt försörjningsberedskapsavgifter på trafikbränslen, lätt och tung brännolja, stenkol, bränsletorv, naturgas samt elektricitet.

Fordonsbaserade skatter

Fordonsbaserade skatter är miljöskatter som uppbärs för motorfordon. Fordonsbaserade skatter som uppbärs i Finland är bilskatten, fordonsskatten och motorfordonsskatten.

Jordbrukets avgifter

Till jordbrukets miljöskatter räknas i Finland avgiften på bekämpningsmedel samt gödselaccisen (den senare uppbars fram till år 1994).

Miljö

Begreppet miljö omfattar fysiska, sociala och kulturella faktorer i de naturliga eller bebyggda miljöer med vilka människan står i interaktion. Med miljö avses i första hand människornas livsmiljö, vars tillstånd och kvalitet påverkas i positiv eller negativ riktning av människornas egen verksamhet.

Miljöbaserade skatter och avgifter

Miljöbaserade skatter och avgifter är en övergripande benämning för statens miljöskatter, avgifter av skattekaraktär och miljörelaterade serviceavgifter.

Miljörelaterade avgifter

Miljörelaterade avgifter omfattar i Finland vederlagsbaserade kommunala vatten- och avloppsvattenavgifter samt avfallshanteringsavgifter.

Miljöskatt

En miljöskatt definieras som en skatt på en mätbar fysisk faktor med negativ effekt på miljön. Det centrala i definitionen är skattebasen, inte skattens natur.

Näringsgren

Näringsgrensindelningen delar in enheterna i näringsgrensklasser efter deras huvudsakliga form för ekonomisk verksamhet. Den huvudsakliga verksamheten är den som producerar den största delen av enheternas förädlingsvärde. Som klassificering används Finlands nationella näringsgrensindelning (TOL) som härletts ur Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensin-delning (NACE).

Skatt på trafikbränslen

Till skatt på trafikbränslen räknas grund- och tilläggsskatt samt försörjningsberedskapsavgifter på bensin och dieselolja.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/kas_sv.html