Nyheter 21.2.2013

Beräkningen av konsumentprisindexet förnyades

Statistikcentralen har reviderat beräkningsmetoderna för konsumentprisindexet. I fortsättningen uppdateras indexets viktstruktur årligen, vilket innebär att också de produkter som uppföljs kan uppdateras årligen. Dessutom ingår de säsongsbundna produkterna i beräkningen bara under högsäsongen. Bakgrunden till revideringen är en övergång till metoder som är enhetliga med metoderna för det harmoniserade konsumentprisindexet. År 2010 kvarstår som basår för konsumentprisindexet.

I indexet följer man utvecklingen av priserna på de representativa produkterna. Genom att produkterna och vikterna byts årligen garanteras att produkterna är bättre representerade i indexet. Tidigare har konsumentprisindexets viktstruktur reviderats med fem års mellanrum. Den föregående revideringen gjordes i början av år 2011, då ett större antal produkter byttes ut. Nu inkluderades som nya produkter i indexet t.ex. snacks, klädtyg och underhåll och reparation av underhållningselektronik. TV-licensen ingår inte längre i indexet efter att den blev en direkt skatt. Denna ändring inverkar inte på indexutvecklingen.

I indexet följer man prisutvecklingen för något under 500 produkter. För konsumentprisindexet insamlas månatligen ungefär 50 000 prisuppgifter i omkring 2 700 affärer.

Viktstrukturen för indexet motsvarar konsumtionen för år 2012

Viktstrukturen för konsumentprisindexet 2010=100 baserar sig på uppgifterna i nationalräkenskaperna för år 2011, som har uppdaterats för att motsvara värdet av den privata konsumtionen år 2012. År 2012 var värdet av den privata konsumtionen 93,4 miljarder euro, medan det var 83,3 miljarder euro år 2010. Basåret 2005 var värdet 70,4 miljarder euro och år 2000 56,5 miljarder euro.

Jämförelse av viktstrukturen för konsumentprisindexen 2010=100 åren 2013 och 2010–2012, 2005=100 och 2000=100, procent

Den största ändringen i viktstrukturen från år 2010 till år 2013 är minskningen av viktandelen för boendegruppen. Detta innebär att förändringar i priserna i denna grupp inverkar mindre än tidigare på konsumentprisindexet. På motsvarande sätt gäller att då viktandelarna för livsmedel och transport ökar inverkar prisförändringar i dessa produktgrupper mer än tidigare på förändringar av konsumentprisindexet.

Basåret för det harmoniserade konsumentprisindexet oförändrat

Statistikcentralen har också reviderat det harmoniserade konsumentprisindexet som beräknas för Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. År 2005 kvarstår som basår för det harmoniserade konsumentprisindexet.

Harmoniserade konsumentprisindex används huvudsakligen för att jämföra inflationen i EU-länderna. Europeiska centralbanken använder ett harmoniserat konsumentprisindex som inflationsmätare i sin penningpolitik.

Finlands harmoniserade konsumentprisindex baserar sig på samma vikt- och prisuppgifter som det nationella konsumentprisindexet, men dess produktsortiment är mindre. Det harmoniserade konsumentprisindexets konsumtionsbegrepp omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor eller avgifter av skattenatur. Det harmoniserade konsumentprisindexet täcker något under 90 procent av det nationella indexet.

Mera information: Mari Ylä-Jarkko 09 1734 3310, Johanna Leivo 09 1734 3472, Juhani Pekkarinen 09 1734 3476

Länkar:
Offentliggörande av konsumentprisindexet
Översikt