Nyheter 5.3.2013

Ökningen av lönesumman avtog inom den privata och den offentliga sektorn

Lönesumman inom den offentliga sektorn ökade med 3,4 procent år 2012, dvs. lika mycket som lönesumman för hela ekonomin. Ökningen av lönesumman inom lokalförvaltningen, dvs. kommunerna och samkommunerna, var något snabbare än inom hela ekonomin, 3,9 procent, men årsförändringen av de lönesummor som statsförvaltningen betalat ut stannade på 1,7 procent i fjol. Uppgifterna framgår av den senaste specialutredning som genomförts av Statistikcentralens konjunkturtjänst.

Ökningen av lönesumman för hela den offentliga sektorn var snabbast i början av året. Under januari–mars ökade lönesumman med 6,3 procent från året innan, medan ökningen avtog till 2,5 procent under oktober–december. Utvecklingen av lönerna inom lokalförvaltningen var likartad. Under januari–mars ökade lönesumman med 7,6 procent, men under oktober–december bara med 3,0 procent från året innan. Däremot utvecklades lönesumman inom statsförvaltningen jämnt under hela året: ökningen varierade mellan 1,2 och 2,2 procent under de olika kvartalen.

Årsförändringar av lönesumman inom privata företag, den offentliga sektorn samt hela ekonomin efter kvartal, %

Förändringarna i sysselsättning och inkomstnivå inverkade på utvecklingen av lönesumman. Antalet sysselsatta minskade inom den offentliga sektorn under andra och tredje kvartalet 2012, men ökade under fjärde kvartalet med något under en procent från året innan. Inkomstnivån inom hela den offentliga sektorn ökade under oktober–december med omkring 3 procent från året innan. Den positiva utvecklingen av inkomstnivån bidrog till att lönesumman inom den offentliga sektorn fortsatte öka i slutet av året. Däremot medförde minskningen av antalet sysselsatta under andra och tredje kvartalet att ökningen av lönesumman inom den offentliga sektorn avtog under de två sista kvartalen förra året.

Ökningen av lönesumman inom den privata sektorn avtog under slutet av året

Summan av de löner som privata företag betalat ut ökade något snabbare under år 2012 än lönesumman för hela ekonomin, dvs. med 3,7 procent. Också inom den privata sektorn avtog ökningen av lönesumman under årets två sista kvartal. Under april–juni ökade lönesumman inom den privata sektorn ännu med 5,4 procent från året innan, men under juli–september var ökningen inte mer än 1,5 procent och under oktober–december 2,2 procent.

Antalet sysselsatta i privata företag minskade med något under en procent under sista kvartalet 2012, vilket återspeglades i utvecklingen av lönesumman under slutet av året. Den jämna ökningen av inkomstnivån med 3,3–3,6 procent under samtliga kvartal 2012 bidrog dock till att utvecklingen av lönesumman inom den privata sektorn var positiv under hela året.

Förändringarna i lönestrukturen inom hela ekonomin mycket små

År 2012 betalade de privata företagen ut något under 60 procent av hela landets löner. Den offentliga sektorns, dvs. lokalförvaltningens och statsförvaltningens, sammanlagda lönesumma var ungefär en fjärdedel av hela ekonomins lönesumma. Inom den offentliga sektorn är lokalförvaltningen andel av lönerna ungefär tre gånger så stor som statsförvaltningens. Sedan år 2010 har den offentliga sektorns sammanräknade andel av hela ekonomins lönesumma minskat med något under två procentenheter.

Skillnaderna i utvecklingen av lönesumman inom den offentliga sektorn och inom privata företag inverkar på lönestrukturen inom hela ekonomin. De privata företagens andel av hela ekonomins lönesumma var nästan samma som år 2011. Sedan år 2010 har den privata sektorns andel av hela ekonomins lönesumma ökat med omkring en halv procentenhet.

De olika sektorernas andelar av hela ekonomins lönesumma år 2012, %

Konjunkturtjänsten producerar snabb konjunkturinformation

Uppgifterna grundar sig på den senaste specialutredningen för Statistikcentralens konjunkturtjänst. Konjunkturtjänsten producerar snabb konjunkturinformation om utvecklingen av företagsverksamheten. Konjunkturuppgifter produceras t.ex. gällande omsättning, inrikes försäljning och export, lönesumman och antalet anställda. Uppgifterna kan beräknas bl.a. efter region, näringsgren, vald företagsgrupp eller företag efter storlek.

Du kan bekanta dig med Statistikcentralens sektorindelning på adressen http://www.stat.fi/sv/luokitukset/sektoriluokitus/sektoriluokitus_1_20000101.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten, Konjunkturtjänsten för kunder. Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Länkar: http://www.stat.fi/tup/suhdannepalvelu/index_sv.html