Nyheter 30.5.2013

Statistiklagen förnyas

Lagen om ändring av statistiklagen har stadfästs vid föredragning för republikens president den 24 maj 2013. Samtidigt stadfästes också lagen om ändring av 2 och 3 § i lagen om landsbygdsnäringsstatistik.

Till statistiklagen fogas en bestämmelse om statistikmyndighetens yrkesmässiga oberoende. Behandlingen av uppgifter som samlats in för statistik i vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar som gäller samhällsförhållanden utvidgas och samtidigt förtydligas bestämmelserna om forskarnas tystnadsplikt. Till lagen fogas en bestämmelse om skapande och användning av filer avsedda för offentlig användning. Sådana filer lämpar sig särskilt för undervisningsändamål.

Statistikcentralens datainsamlingsbefogenheter utvidgas. Till lagen fogas bestämmelser om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter mellan myndigheter inom det europeiska statistiksystemet samt nationella statistikmyndigheter och medlemmar av Europeiska centralbanksystemet för framställning av statistik. Därtill fogas bestämmelser om förvaringstiden för uppgifterna samt om sätt och metoder för utlämnande av uppgifter, bestämmelser om användning av begäran om omprövning såsom ett rättsmedel som föregår besvär samt bestämmelser om elektronisk delgivning av förvaltningsbeslut.

Lagändringen träder i kraft den 1 september 2013.

Förfrågningar: Johanna Rantanen 09 1734 2730