Nyheter 20.8.2013

Gunnar Modeen-medaljen till Liv Hobbelstad Simpson

Gunnar Modeen-medaljen, som Statistiska Samfundet i Finland delar ut vart tredje år, tilldelades i år norska Liv Hobbelstad Simpson. Medaljen överlämnades i samband med det nordiska statistikermötet i Bergen, Norge.

Liv Hobbelstad Simpson har verkat inom området för ekonomisk statistik både i Norge och internationellt ända sedan 1960-talet. Hennes mål har varit att ta fram nationalräkenskaper som uppfyller höga kvalitetskrav och som använder sig av data från många officiella statistikkällor. Hon har koncentrerat sig bl.a. på begrepps- och metodutveckling samt på metoder för effektiva och stabila produktionsprocesser.

I början av sin yrkeskarriär hade hon en central roll vid införandet av FN:s nya nationalräkenskapssystem i de norska nationalräkenskaperna. I sin egenskap av direktör för ekonomisk statistik vid Statistisk sentralbyrå i Norge förnyade hon metoderna för datainsamling och var med om att utveckla nationalräkenskaperna.

Internationellt har Liv Hobbelstad Simpson främjat samarbetet mellan centralbanker och statistikbyråer och bidragit bl.a. till ingåendet av EEA-avtalet mellan EU och EFTA. Hon har också under flera år bistått olika länder i Afrika i frågor som gäller ekonomisk statistik och nationalräkenskaper.

Gunnar Modeen-medaljen ges till en betydande nordisk statistiker. Mottagaren av medaljen väljs av styrelsen för Statistiska Samfundet i Finland och medaljen överlämnas i samband med det nordiska statistikermötet. Den första medaljen delades ut år 1989.

Gunnar Modeen (1895–1988) var en inflytelserik person inom statistikbranschen i Finland i början av 1900-talet. Han bidrog speciellt till utvecklingen av befolkningsstatistik och den finländska befolkningspolitiken på 1930- och 1940-talen. Han utvecklade också bostads- och lönestatistik samt levnadskostnadsindexet.

Förfrågningar: Nordiska statistikermötet 2013
Statistiska Samfundet i Finland