Nyheter 3.9.2013

Statistiklagen ändrades 1.9.2013

Ändringen av statistiklagen trädde i kraft 1.9.2013. Syftet med ändringen är att förenhetliga den nationella lagstiftningen med EU:s statistikförordning. Lagändringen främjar också en bredare användning av uppgifter som samlats in för statistiska ändamål, särskilt inom vetenskaplig forskning.

De viktigaste ändringarna gäller användningen av uppgifter för forskningsändamål, utlämnande av uppgifter till andra statistikmyndigheter och Finlands Bank samt framställning av filer för offentligt bruk. I enlighet med EU:s statistikförordning har lagen också kompletterats med en bestämmelse om statistikmyndigheternas yrkesmässiga oberoende.

Behandlingen av uppgifter som samlats in för statistik utvidgas när det gäller vetenskaplig forskning och statistiska utredningar. Samtidigt förtydligas bestämmelserna om forskarnas tystnadsplikt. Efter lagändringen kan statistikmyndigheten ge tillgång till sådana uppgifter på basis av vilka den statistiska enheten (t.ex. person, hushåll eller företag) kan identifieras indirekt. Med tillgång till uppgifter avses här mer begränsade möjligheter att bearbeta uppgifterna än vid utlämnande av uppgifter. Statistikcentralens material kan behandlas via skyddad distansanvändning på så sätt att forskaren inte kan ladda ner enhetsuppgifter på sin egen dator.

Enligt statistiklagen av år 2004 har det varit möjligt att för statistiska ändamål lämna ut uppgifter till en annan statistikmyndighet (Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral TIKE, Institutet för hälsa och välfärd samt Tullen). Möjligheten att lämna ut uppgifter utvidgas till att omfatta också myndigheter som framställer statistik inom Europeiska unionens statistikprogram.

I Finland omfattar dessa myndigheter för närvarande Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket, Migrationsverket, Skogsforskningsinstitutet, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och Arbetshälsoinstitutet. Möjligheten att lämna ut uppgifter gäller bara uppgifter som behövs för framställning av den EU-statistik som ämbetsverket svarar för. Utlämnandet av uppgifter har redan varit möjligt enligt EU:s statistikförordning, men man vill till denna del förenhetliga den nationella lagstiftningen med EU-lagstiftningen.

Det blir möjligt att lämna ut uppgifter till Finlands Bank för statistiska ändamål, om uppgifterna har samlats in för statistik som hör till Europeiska unionens statistikprogram och utlämnandet är nödvändigt för framställning av sådan europeisk statistik i Europeiska centralbankssystemets arbetsprogram som Finlands Bank svarar för.

Till lagen har fogats en bestämmelse om möjligheten att skapa och använda filer avsedda för offentligt bruk. Filer avsedda för offentligt bruk ska bildas så att det inte är möjligt att direkt eller indirekt identifiera enskilda statistikenheter i materialet. Sådana filer lämpar sig särskilt för undervisningsändamål.

Förfrågningar: Johanna Rantanen 09 1734 2730