Nyheter 24.9.2013

Ny information insamlas om löntagarnas arbetsförhållanden

I början av september startade Statistikcentralen den sjunde riksomfattande undersökningen om löntagarnas arbetsförhållanden. I undersökningen om arbetsförhållanden 2013 intervjuas nästan 5 000 personer före slutet av året. Undersökningen utreder bl.a. vilka tankar personer som närmar sig pensionsåldern har kring pensioneringen, arbetsarrangemang oberoende av tid och plats, hur förena arbete och familjeliv, diskriminering och hyrd arbetskraft.

Undersökningen har genomförts med omkring fem års intervaller fr.o.m. år 1977. Det är den enda riksomfattande undersökningen som beskriver långsiktiga förändringar i arbetsförhållanden. Statistikcentralens undersökningar om arbetsförhållanden bildar också internationellt sett en exceptionellt lång tidsserie. Tidsserieuppgifter finns sammanställda i publikationen Työolojen kolme vuosikymmentä.(Ung. Arbetsmiljön under tre decennier).

Material i undersökningen om arbetsförhållanden används i stor omfattning vid forsknings- och utvecklingsarbete inom arbetslivet samt inom arbetspolitiskt beslutsfattande.

Undersökningens datainsamling finansieras av Statistikcentralen, Arbetsskyddsfonden, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Keva, Statskontoret, Arbetshälsoinstitutet, Pensionsskyddscentralen, Arbetsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten och Stiftelsen för rehabilitering. Statistikcentralens eget landsomfattande nätverk av intervjuare svarar för datainsamlingen.

Förfrågningar: specialforskare Hanna Sutela (09) 1734 2907, forskningschef Anna-Maija Lehto (09) 1734 3223