Nyheter och pressmeddelanden

2012

18.12.2012  Statistikcentralens organisation reformeras 1.1.2013
Statistikcentralens organisation förändras fr.o.m. 1.1.2013. Vid reformen omorganiseras särskilt verksamhet som hänger samman med statistikproduktionen.

14 och 17.12.2012  Offentliggörandena försenade
På grund av tekniska fel blir offentliggörandena försenade. Vi försöker publicera dem så snart som möjligt.

14.12.2012  Datapaketet över trafik har utkommit
Hur mycket motorväg finns det i Finland? Och hur många telefonabonnemang? Uppgifterna finns i Statistikcentralens nya statistiska årsbok om transporter och kommunikationer i Finland.

13.12.2012  Statistikkalendarium 2013
Kalendariet har publicerats – bekanta dig med årets utbud!

13.12.2012  Samlade statistiska uppgifter om byggande och boende
Den senaste årsboken om byggande och boende innehåller statistiska uppgifter om bl.a. hur många nya bostäder som blev färdiga och hur mycket pengar som användes för reparationsbyggande i fjol.

11.12.2012  Statistiska bilder av Finland och finländarna
Statistikcentralens nyutkomna Statistisk årsbok för Finland 2012 ger en exakt bild av det finländska samhället och dess utveckling. Statistiken i årsboken berättar t.ex. om hur år 2011 såg ut i Finland.

5.12.2012  Stats4Finland-priset till ett kortspel som utnyttjar kommunstatistik
Statistikcentralen har i samband med tävlingen Apps4Finland 2012 beviljat ett nytt specialpris till det bästa arbetet som baserar sig på statistisk information. "Stats4Finland"-priset beviljades kortspelet Valttikunnat (ung. Trumfkommuner).

27.11.2012  Antalet tjänstemän har fördubblats på 40 år
Förändringen av det finska samhället syns i den socioekonomiska strukturen särskilt som en ökning av antalet tjänstemän. På 40 år har antalet tjänstemän ökat från 668 000 till 1,3 miljoner personer.

2.11.2012  Statistiska uppgifter om de invalda i kommunalvalet
I Statistikcentralens översikt finns uppgifter bl.a. om de invaldas ålder, utbildning och inkomster.

29.10.2012  Tjänsten med valkartor över kommunalvalet öppnad
I Statistikcentralens avgiftsfria webbtjänst med valkartor är det möjligt att bl.a. studera valdeltagande, partiernas väljarstöd och förändringar i väljarstödet på olika områdesnivåer.

23.10.2012  Störningar i Statistikcentralens webbadresser
Statistikcentralens webb- och e-postadresser samt databaser som slutar med stat.fi fungerar för närvarande inte. I de adresser som slutar med tilastokeskus.fi. förekommer det eventuellt också problem.

22.10.2012  Sektorindelningen har förnyats
Sektorindelningen, som används i den ekonomiska statistiken, har förnyats. I samband med förnyandet har i synnerhet de finansiella företagens underindelning preciserats.

18.10.2012  Majoriteten av kandidaterna i kommunalvalet är män
Mer än 60 procent av kandidaterna i kommunalvalet är män. Andelen kvinnliga kandidater minskade något från riksdagsvalet. Mera information om bl.a. kandidaternas ålder, utbildning och inkomster finns i Statistikcentralens översikt.

16.10.2012  Finlands rapportering av växthusgaser håller hög klass
En internationell expertgrupp har granskat Finlands rapportering av växthusgasutsläpp för år 2010, som Statistikcentralen sammanställt. Finlands rapportering konstaterades vara högklassig.

15.10.2012  Information om kommunalvalet via valinformationstjänsten
Statistikcentralens avgiftsfria webbtjänst tillhandahåller mångsidiga statistiska uppgifter, belysande kartor och analyser. Den första statistiken om kandidatuppställningen publiceras 18.10.2012.

13.9.2012  Handbok om konsumentprisindex gratis på nätet
Statistikcentralen har publicerat en ny handbok om konsumentprisindexet på nätet. I handboken ges vägledning vid användning av indexet bl.a. med hjälp av räkneexempel.

4.9.2012  Småföretag klarade sig bättre än stora bara inom tillverkning
Omsättningen inom huvudnäringsgrenarna ökade under januari–mars med omkring 6 procent. Småföretagens omsättning ökade inom alla huvudnäringsgrenar, men med undantag av tillverkning var tillväxttakten för småföretagen långsammare än för de större aktörerna.

3.9.2012  Unga utmanas delta i en internationell statistiktävling
De finländska skolorna utmanas att delta i en internationell statistikpostertävling. Tävlingen riktar sig till elever i högstadier och gymnasier och temat är lantbruk.

30.8.2012  Statistikcentralen öppnar ett serviceställe i centrala Helsingfors
Statistikcentralen öppnar 3.9.2012 ett serviceställe för statistik i Helsingfors universitets biblioteks nya lokaliteter i Kajsahuset. Servicestället erbjuder bl.a. råd och handledning i användningen av statistik och undersökningsmaterial.

15.8.2012  Fel i de senaste uppgifterna i statistiken över bostadshyror
I uppgifterna om andra kvartalet 2012 i statistiken över bostadshyror, som publicerades 3.8.2012, har fel upptäckts. De nya, korrigerade uppgifterna publiceras fredag 24.8.2012 kl. 9.00.

15.8.2012  Statistikcentralen undersöker vuxnas deltagande i utbildning
I augusti inleds Statistikcentralens Vuxenutbildningsundersökning 2012, som är en omfattande undersökning om vuxna finländares utbildning och lärande efter grundutbildningen. För undersökningen intervjuar Statistikcentralen drygt 6 000 finländare i åldern 18–69 år.

9.8.2012  Skolgången längre än för 60 år sedan
När skolorna startar i mitten av augusti börjar nästan 60 000 barn sin skolgång. Skolgången under 2000-talet är betydligt längre än den var då mor- och farföräldrarna till dagens förstaklassister var 7 år.

5.7.2012  Klimatförändringen finländarnas största miljöbekymmer
Var femte finländare ser klimatförändringen som den största anledningen till bekymmer i deras miljö. Lika många finländare är oroade över vattenföroreningar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nya publikation över miljöstatistik.

28.6.2012 Nytt: Mobil-Findikator
Tjänsten Findikator som producerats i samarbete mellan Statistikcentralen och statsrådets kansli finns nu tillgänglig även mobilt.

13.6.2012  Statistikcentralen nyckelpartner i tävlingen Apps4Finland
Idag utlystes tävlingen Apps4Finland där man försöker få fram de bästa idéerna och applikationerna som utnyttjar öppna data. I årets tävling beviljar Statistikcentralen ett nytt specialpris "Stats4Finland" till det bästa arbetet som baserar sig på statistisk information.

13.6.2012  Aktuellt om Finland i fickformat
Statistikcentralens nyutkomna Finland i siffror är ett infopaket i fickformat med fakta om Finland och finländarna. Också internationella jämförelseuppgifter ingår.

7.6.2012  Statistikcentralens årsberättelse har utkommit
I årsberättelsen finns information om bl.a. Statistikcentralens statistikproduktion, produkter och tjänster.

1.6.2012  Nytt betjäningsställe för Statistikcentralen i Kajsahuset
Statistikcentralen och Helsingfors universitets bibliotek undertecknar 1.6.2012 ett samarbetsavtal inom området biblioteks- och informationstjänster. Statistikcentralen öppnar i september ett betjäningsställe i Helsingfors universitets biblioteks nya lokaliteter i Kajsahuset.

30.5.2012  Statistikcentralen utvecklar mikrosimulering
Statistikcentralen utvecklar som bäst en ny mikrosimuleringsmodell för inkomstöverföringar och beskattning, som kan utnyttjas i en allt större omfattning i bl.a. forskning.

24.4.2012  Befolkningen allt mer utbildad – stora regionala skillnader
År 2010 hade omkring 3 miljoner personer efter utbildning på grundnivå avlagt examen. Antalet personer som avlagt examen har mer än tredubblats i Finland på 40 år. Det förekommer dock fortfarande avsevärda regionala skillnader i befolkningens utbildningsnivå.

15.3.2012  Samlade uppgifter om massmedier
År 2010 utkom totalt 194 dagstidningar i Finland. Dagstidningarnas andel av massmediernas omsättning var nästan 30 procent. Den nyutkomna publikationen Joukkoviestimet 2011 (Massmedier 2011) är en mångsidig översikt över massmedierna i Finland.

8.3.2012  Marjo Bruun Statistikcentralens nya generaldirektör
Statsrådet utnämnde i dag 8.3.2012 agronom Marjo Bruun till Statistikcentralens nya generaldirektör för en period på sju år. Utnämningen träder i kraft 1.5.2012.

7.3.2012   Tjänsten Findikator nu även på svenska och engelska
Tjänsten Findikator som producerats i samarbete mellan Statistikcentralen och statsrådets kansli finns nu tillgänglig även på svenska och engelska. Därtill har användbarheten av tjänsten utvecklats och den har nu också funktioner för sociala medier.

27.2.2012  Uppgifterna i nationalräkenskaperna publiceras 2.3.2012 kl. 10
Statistikcentralen publicerar de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna gällande den ekonomiska utvecklingen år 2011 under presskonferensen 2.3.2012 kl. 10. Samtidigt publiceras också statistik över den offentliga sektorns underskott och skuld, kvartalsräkenskaperna samt statistik över skatter och avgifter av skattenatur.

9.2.2012  Pentti Saikkonen och Timo Teräsvirta tilldelas årets Eino H. Laurila-medalj
Eino H. Laurila-medaljen 2011 går till professor Pentti Saikkonen och professor Timo Teräsvirta. Utmärkelsen ges som erkänsla för deras internationellt framstående forskning inom området för tidsserieekonometri.

31.1.2012  Digitaliseringen förändrar produktions- och konsumtionsvanor inom kulturen
Allt mer kulturmaterial produceras och konsumeras i digital form. Försäljningen av cd-skivor har halverats från början av 2000-talet, medan försäljningen av digitala ljudinspelningar har mångdubblats. Uppgifterna ingår i Statistikcentralens aktuella samlingspublikation Kulturstatistik 2011.

30.1.2012  I Finland är befolkningen koncentrerad till tätorter
Fyra av fem finländare bor i tätorter. Befolkningen i Finland är koncentrerad till ett litet område, eftersom den sammanlagda arealen av tätorterna bara är något under 2 procent av hela landets areal.

27.1.2012  Uppgifter om bostadspriser under Snabba siffror
Månadsuppgifter om bostadspriser finns nu också under Snabba siffror på Förstasidan på Statistikcentralens webbplats. De viktigaste statistikuppgifterna publiceras under Snabba siffror.

27.1.2012  Utnämningar vid Statistikcentralen
Statistikcentralen har utnämnt direktörer för enheterna Välfärdsstatistik och Individstatistik samt direktör för informationstjänst och datateknikdirektör.

26.1.2012  Valkartor över presidentvalet
I Statistikcentralens avgiftsfria webbtjänst med valkartor kan man bl.a. studera valdeltagande och förändringar i det från föregående presidentval, vilka kandidater som fått flest röster och kandidaternas röstandelar på olika områdesnivåer.

26.1.2012  Industriexporten ökade under januari-september
Värdet av industriexporten ökade under de tre första kvartalen år 2011 med 7,0 procent jämfört med motsvarande period året innan. I landskapen Norra Savolax, Norra Karelen och Päijänne-Tavastland uppnåddes en tillväxttakt på över 20 procent

25.1.2012  Statistikcentralen gör det enklare att vidareanvända statistikuppgifter
Statistikcentralen har fastställt nya villkor för vidareanvändning av publicerade statistikuppgifter. I villkoren beviljar Statistikcentralen användare global rätt att vidareanvända uppgifter som publicerats i tjänsten stat.fi samt i därtillhörande avgiftsfria statistikdatabaser.

12.1.2012  Bekanta dig med 2012 års statistikutbud
Statistikcentralen publicerar statistiska primäruppgifter avgiftsfritt på sin webbplats. I statistikkalendariet finns publiceringsdatum för alla offentliggöranden år 2012.

9.1.2012  Statistikcentralen undersöker hushållens konsumtion
I början av januari inleds Statistikcentralens Konsumtionsundersökning 2012, som är en omfattande undersökning om hushållens konsumtion och levnadskostnader. För undersökningen intervjuar Statistikcentralen per telefon 8 000 hushåll som representerar alla finländska hushåll.

_____________

 

 

Senast uppdaterad 27.12.2012