Pressmeddelande 23.1.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i december 2006

- Antalet sysselsatta 59 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 69,1 procent
- Antalet arbetslösa 31 000 färre än året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 6,4 procent, 168 000 personer arbetslösa
- 30 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- År 2006 i genomsnitt 43 000 fler sysselsatta än år 2005
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,7 procent år 2006

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i december 2 458 000, dvs. 59 000 fler än året innan. Inom den privata sektorn ökade sysselsättningen, medan den låg på samma nivå som tidigare inom den offentliga sektorn. Antalet sysselsatta ökade mest i Södra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i december 69,1 procent, dvs. 1,3 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 70,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor var 67,3 procent. Den säsongrensade trenden för sysselsättningstalet *) var 69,6 procent.

Förändringar i sysselsättningen 12/2005-12/2006, tusen personer

  December 2006 December 2005 FÖRÄNDRING , %
12/05-12/06
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
 Sysselsatta totalt 2 458 2 399 2,5
 - löntagare 2 147 2 094 2,5
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 311 305 1,9
 Relativt sysselsättningstal, % 69,1 67,8 1,32
 Arbetslösa 1 168 198 -15,4
 Relativt arbetslöshetstal, % 6,4 7,6 -1,22
 Arbetskraften totalt 2 625 2 597 1,1
 Arbetskraftsandel, % 66,1 65,7 0,42
 Utanför arbetskraften totalt 1 345 1 358 -0,9
 - studerande 364 357 2,1
 - i hushållsarbete 99 91 9,1
 Latent arbetssökande av personer utanför
arbetskraften
99 130 -23,7
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 247 282 -12,7
 - arbetslösa längre än ett år 59 70 -16,3
 Sysselsatta genom åtgärder 38 35 7,5
 I arbetskraftsutbildning 29 27 9,4
 I arbetspraktik, arbetsalternering 16 16 4,3
 Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 30 26 18,5
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 På grund av avrundningen stämmer årsförändringarna i tabellen inte alltid med siffrorna i texten
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i december 168 000 arbetslösa, dvs. 31 000 färre än i december året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 6,4 procent, dvs. 1,2 procentenheter mindre än året innan. Den säsongrensade trenden *) för arbetslöshetstalet var 7,3 procent i december.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 4,7 procent, och högst i Uleåborgs län, dvs. 9,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar, var i december 11,5 procent, vilket var 5,4 procentenheter mindre än i december året innan. Den säsongrensade trenden *) för arbetslöshetstalet bland unga var 18,1 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta år 2006i medeltal 2 443 000 personer, dvs. 43 000 fler än år 2005. År 2006 var det relativa sysselsättningstalet 68,9 procent, medan det år 2005 var 68,0 procent. Antalet arbetslösa var i genomsnitt 204 000, dvs. 15 000 färre än år 2005. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent, dvs. 0,7 procentenheter mindre än år 2005. Arbetskraftsundersökningens PX-Web-tidsserietabeller uppdateras 23.1.2007 med uppgifterna för år 2006. Uppgifterna finns på adressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html (bara på finska).

I slutet av december 2006 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 247 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 36 000 mindre än i december året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 6 000 större jämfört med december året innan. Åtgärderna gällde 3,2 procent av arbetskraften. Det fanns 26 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 5 000 mindre än i december året innan. I december anmäldes 30 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 5 000 fler än i december året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden har presenterats på webbadressen
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent för december, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i december är ungefär ±14 000 personer.

*) Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-01-18_men_003.html (bara på finska)

Förfrågningar:

Statistikcentralen: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Informationstjänst/Arbetskraftsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Arbetskraftsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)