Pressmeddelande 20.2.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i januari 2007

- Antalet sysselsatta 27 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 67,1 procent
- Antalet arbetslösa 31 000 färre än året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,6 procent, 195 000 personer arbetslösa
- 57 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i januari 2 380 000, dvs. 27 000 fler än året innan. Inom den privata sektorn ökade sysselsättningen, medan den låg på samma nivå inom den offentliga sektorn. Antalet sysselsatta ökade i Södra och Västra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i januari 67,1 procent, dvs. 0,5 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 67,8 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor var 66,4 procent. Trenden för sysselsättningstalet *) var 69,6 procent.

Förändringar i sysselsättningen 1/2006-1/2007, tusen personer

  Januari 2007 Januari 2006 FÖRÄNDRING , %
1/06-1/07
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
 Sysselsatta totalt 2 380 2 353 1,2
 - löntagare 2 077 2 034 2,1
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 303 318 -5,0
 Relativt sysselsättningstal, % 67,1 66,6 0,52
 Arbetslösa 1 195 226 -13,5
 Relativt arbetslöshetstal, % 7,6 8,7 -1,12
 Arbetskraften totalt 2 575 2 578 -0,1
 Arbetskraftsandel, % 64,8 65,2 -0,42
 Utanför arbetskraften totalt 1 397 1 377 1,4
 - studerande 382 372 2,5
 - i hushållsarbete 89 87 2,5
 Latent arbetssökande av personer utanför
arbetskraften
91 114 -20,4
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 244 280 -13,1
 - arbetslösa längre än ett år 58 71 -18,4
 Sysselsatta genom åtgärder 40 36 10,8
 I arbetskraftsutbildning 32 28 11,7
 I arbetspraktik, arbetsalternering 18 17 5,4
 Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 57 48 17,9
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 På grund av avrundningen stämmer årsförändringarna i tabellen inte alltid med siffrorna i texten
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i januari 2007 till 195 000, dvs. 31 000 färre än i januari året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 7,6 procent, dvs. 1,1 procentenheter mindre än året innan. Trenden för arbetslöshetstalet var i januari 7,0 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 6,3 procent, och högst i Östra Finlands län, dvs. 11,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar, var i januari 18,7 procent, vilket var 1,8 procentenheter mindre än i januari året innan. Trenden för arbetslöshetstalet bland unga var 17,9 procent.

I slutet av januari 2007 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 244 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 37 000 mindre än i januari året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som placerads med arbetskraftspolitiska åtgärder var 8 000 större jämfört med januari i fjol. Åtgärderna gällde 3,5 procent av arbetskraften. Det fanns 26 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i januari året innan. I januari anmäldes 57 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 9 000 fler än i januari året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden har presenterats på webbadressen
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,6 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i januari är ungefär ±16 000 personer.

*) Läs om den säsong- och slumpvariationsrensade trenden och begränsningarna av dess användning http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-01-18_men_003.html (bara på finska)

Förfrågningar:

Statistikcentralen: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Informationstjänst/Sysselsättningsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Sysselsättningsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)