Pressmeddelande 24.4.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i mars 2007

- Antalet sysselsatta 51 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 68,7 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,7 procent, 203 000 personer arbetslösa
- 60 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Antalet sysselsatta 34 000 fler under det första kvartalet år 2007 än året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i mars 2 446 000, dvs. 51 000 fler än året innan. Inom den privata sektorn ökade sysselsättningen, medan den låg på samma nivå inom den offentliga sektorn. Antalet sysselsatta ökade i alla län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i mars 68,7 procent, dvs. 1,1 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 69,0 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 68,3 procent. Den säsongrensade trenden för sysselsättningstalet *) var 69,4 procent.

Förändringar i sysselsättningen 3/2006-3/2007, tusen personer

  Mars 2007 Mars 2006 FÖRÄNDRING , %
3/06-3/07
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
  Sysselsatta totalt 2 446 2 395 2,1
 - löntagare 2 141 2 095 2,2
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 305 300 1,6
 Relativt sysselsättningstal, % 68,7 67,6 1,12
 Arbetslösa 1 203 211 -4,0
 Relativt arbetslöshetstal, % 7,7 8,1 -0,42
 Arbetskraften totalt 2 648 2 607 1,6
 Arbetskraftsandel, % 66,6 65,9 0,72
 Utanför arbetskraften totalt 1 326 1 351 -1,9
 - studerande 354 355 -0,3
 - i hushållsarbete 91 102 -10,4
 Latent arbetssökande av personer utanför
arbetskraften
75 76 -0,7
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 222 258 -14,1
 - arbetslösa längre än ett år 55 68 -19,4
 Sysselsatta genom åtgärder 40 37 7,1
 I arbetskraftsutbildning 36 34 8,0
 I arbetspraktik, arbetsalternering 18 19 -1,1
 Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 60 50 20,1
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 På grund av avrundningen stämmer årsförändringarna i tabellen inte alltid med siffrorna i texten
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i mars 2007 till 203 000, dvs. 8 000 färre än i mars året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 7,7 procent, dvs. 0,4 procentenheter mindre än året innan. Den säsongrensade trenden för arbetslöshetstalet *) var 7,2 procent i mars.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Västra Finlands län, dvs. 6,7 procent, och högst i Uleåborgs län, dvs. 10,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar var i mars 22,7 procent, vilket var 3,5 procentenheter större än i mars året innan. Den säsongrensade trenden för arbetslöshetstalet bland unga *) var 18,7 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under det första kvartalet år 2007i medeltal 2 415 000 personer, dvs. 34 000 fler än under motsvarande period året innan. Sysselsättningen ökade bara inom den privata sektorn. Antalet löntagare ökade och antalet företagare var nästan oförändrat. Under årets första kvartal ökade sysselsättningen inom näringsgrensgrupperna byggverksamhet, hotell- och restaurangverksamhet samt företagstjänster. Antalet arbetslösa uppgick å sin sida till 198 000, dvs. 21 000 färre än i januari-mars år 2006. I Södra Finlands län var antalet arbetslösa nästan på samma nivå som året innan, medan antalet minskade i de övriga länen.

I slutet av mars 2007 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 222 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 36 000 mindre än i mars året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var 5 000 större jämfört med mars i fjol. Åtgärderna gällde 3,6 procent av arbetskraften. Det fanns 21 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i mars året innan. I mars anmäldes 60 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 10 000 fler än i mars året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden har presenterats på webbadressen
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall i mars på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,6 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i mars är ungefär ±16 000 personer.

*) Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-01-18_men_003.html (bara på finska)

Förfrågningar:

Statistikcentralen: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Informationstjänst/Sysselsättningsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Sysselsättningsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)