Pressmeddelande 22.5.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i april 2007

- Antalet sysselsatta 72 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 69,2 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,2 procent, 191 000 personer arbetslösa
- 44 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Antalet sysselsatta i genomsnitt 44 000 fler under januari-april år 2007 än under motsvarande period året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i april 2 456 000, dvs. 72 000 fler än året innan. Sysselsättningen ökade närmast inom den privata sektorn. Antalet löntagare var fler 75 000 fler än året innan. Det fanns 61 000 fler löntagare i fortlöpande heltidsarbete än för ett år sedan. Antalet sysselsatta ökade i Södra Finlands, Västra Finlands och Uleåborgs län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i april 69,2 procent, dvs. 1,7 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 70,2 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 68,1 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för sysselsättningstalet *) var 69,9 procent.

Förändringar i sysselsättningen 4/2006-4/2007, tusen personer

  April 2007 April 2006 FÖRÄNDRING , %
4/06-4/07
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 456 2 384 3,0
- löntagare 2 141 2 066 3,6
- företagare och företagarfamiljemedlemmar 315 318 -1,0
Relativt sysselsättningstal, % 69,2 67,5 1,7
Arbetslösa 1 191 225 -14,9
Relativt arbetslöshetstal, % 7,2 8,6 -1,4
Arbetskraften totalt 2 647 2 609 1,5
Arbetskraftsandel, % 66,6 65,9 0,72
Utanför arbetskraften totalt 1 330 1 351 -1,5
- studerande 334 349 -4,2
- i hushållsarbete 89 91 -1,8
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 212 248 -14,4
- arbetslösa längre än ett år 54 67 -19,8
Sysselsatta genom åtgärder 41 38 8,8
I arbetskraftsutbildning 35 34 4,7
I arbetspraktik, arbetsalternering 18 19 -2,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 44 36 22,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i april 2007 till 191 000, dvs. 34 000 färre än i april året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 7,2 procent, dvs. 1,4 procentenheter mindre än året innan. Trenden för arbetslöshetstalet *) var 6,6 procent i april.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 6,1 procent, och högst i Uleåborgs län, dvs. 12,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar var i april 20,5 procent, vilket var 5,6 procentenheter lägre än i april året innan. Trenden *) för arbetslöshetstalet bland unga var 17,0 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-april år 2007i medeltal 2 425 000 personer, dvs. 44 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 196 000, dvs. 24 000 färre än i januari-april år 2006.

I slutet av april 2007 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 212 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 36 000 mindre än i april året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 4 000 större jämfört med april i fjol. Åtgärderna gällde 3,6 procent av arbetskraften. Det fanns 20 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i april året innan. I april anmäldes 44 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 8 000 fler än i april året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden har presenterats (på finska) på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,6 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i april är ungefär ±16 000 personer.

*) Läs om den säsong- och slumpvariationsrensade trendenoch begränsningarna av dess användning (på finska)
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-01-18_men_003.html

Förfrågningar:

Statistikcentralen: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Informationstjänst/Sysselsättningsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Sysselsättningsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, internet: http://www.mol.fi/mol/se/06_arbetsministeriet/08_sysselsattningsoversikter/index.jsp

EU:ssenaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)