Pressmeddelande 23.10.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i september 2007

- Antalet sysselsatta 34 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 69,3 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 6,4 procent, 168 000 personer arbetslösa
- 43 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Antalet sysselsatta i genomsnitt 48 000 fler under januari-september år 2007 än året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i september 2 472 000, dvs. 34 000 fler än året innan. Sysselsättningen ökade inom den privata sektorn. Inom den offentliga sektorn var sysselsättningen nästan oförändrad. Andelen löntagare med fortlöpande heltidsarbete av alla löntagare var 74,8 procent, medan den året innan var 74,5 procent. Antalet sysselsatta ökade i Södra och Västra Finlands län och minskade i Östra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i september 69,3 procent, dvs. 0,6 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 70,7 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 67,9 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden* var 70,0 procent.

Förändringar i sysselsättningen 9/2006-9/2007, tusen personer

  September 2007 September 2006 FÖRÄNDRING , %
9/06-9/07
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 472 2 438 1,4
- löntagare 2 158 2 122 1,7
- företagare och företagarfamiljemedlemmar 314 315 -0,5
Relativt sysselsättningstal, % 69,3 68,7 0,62
Arbetslösa 1 168 179 -6,0
Relativt arbetslöshetstal, % 6,4 6,8 -0,52
Arbetskraften totalt 2 640 2 617 0,9
Arbetskraftsandel, % 66,3 66,0 0,32
Utanför arbetskraften totalt 1 345 1 350 -0,4
- studerande 374 372 0,6
- i hushållsarbete 85 89 -4,6
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 198 228 -13,0
- arbetslösa längre än ett år 49 62 -20,1
Sysselsatta genom åtgärder 38 40 -4,7
I arbetskraftsutbildning 31 31 0,0
I arbetspraktik, arbetsalternering 18 19 -4,4
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 43 36 18,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i september 2007 till 168 000, dvs. 11 000 färre än i september året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 6,4 procent, dvs. 0,5 procentenheter mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) var i september 7,1 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 5,4 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 9,6 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar var i september 13,3 procent, vilket var 1,4 procentenheter mindre än i september året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) bland unga var 16,1 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under det tredje kvartalet år 2007i medeltal 2 542 000 personer, dvs. 48 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet löntagare ökade och antalet företagare var oförändrat. Under årets tredje kvartal ökade sysselsättningen inom näringsgrenarna byggverksamhet, handel, hotell- och restaurangverksamhet samt företagstjänster. Sysselsättningen minskade inom samfärdseln. Antalet arbetslösa uppgick till 164 000, dvs. 17 000 färre än under juli-september år 2006.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-september år 2007i medeltal 2 494 000 personer, dvs. 48 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 191 000, dvs. 23 000 färre än i januari-september år 2006.

I slutet av september 2007 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 198 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 30 000 mindre än i september året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var 3 000 färre jämfört med september i fjol. Åtgärderna gällde 3,3 procent av arbetskraften. Det fanns 20 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i september året innan. I september anmäldes 43 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 7 000 fler än i september året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i september är ungefär ±14 000 personer.

*) Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Förfrågningar:
Statistikcentralen: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434 Informationstjänst/Arbetskraftsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Arbetskraftsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)