Pressmeddelande 2.6.2008

Handeln livligast i fjol i Tavastland

Enligt Statistikcentralens specialutredning ökade omsättningen för hela handeln i alla landskap i Fasta Finland år i fjol. Gynnsammast var utvecklingen av omsättningen i Päijänne-Tavastland, där ökningen var närmare 11 procent jämfört med år 2006. Näst bäst var utvecklingen i Egentliga-Tavastland, där omsättningen ökade med omkring 8 procent från året innan. Utvecklingen var i fjol långsammast i Kymmenedalen och i Södra Savolax.

Rekordsnabb tillväxt i Päijänne-Tavastland

Enligt Tillväxtöversikten som Statistikcentralens konjunkturtjänst producerat ökade omsättningen inom handeln i Päijänne-Tavastland år 2007 med nästan 11 procent från året innan. En lika snabb ökning har landskapet inte haft under hela referensperioden, dvs. åren 1995-2007.

Över en tredjedel av aktörerna inom handeln i Päijänne-Tavastland nådde en kraftig tillväxt på mer än 15 procent. Små företag, med färre än 20 anställda, hade samtidigt en svagare effekt på tillväxten: ännu år 2006 stod de små företagen för mer än 40 procent av tillväxten av omsättningen, men år 2007 var andelen bara en femtedel.

De stora i täten i Egentliga Tavastland

Också i Egentliga Tavastland grundade sig tillväxten i fjol närmast på de stora butikernas framgång. I Egentliga Tavastland t.o.m. dämpade de små butikerna med färre än 5 anställda ökningen av omsättningen något. Företagen med färre än 5 anställda hade en positiv inverkan på utvecklingen senast i början av år 2006.

År 2007 var totalantalet sådana företag i Egentliga Tavastland som ökat sin omsättning inom handeln fler än dem som visat en minskad omsättning. En tredjedel av aktörerna i landskapet hade en tillväxt på mer än 15 procent.

I Nyland klarade sig också de små bra

Också i Nyland ökade omsättningen inom handeln i fjol kraftigare än i hela landet, ungefär med 7 procent från året innan. Till skillnad från landskapen i Tavastland bidrog företag av alla storlekar till tillväxten i Nyland: små aktörer stod för 29 procent av omsättningsökningen. Antalet företag med en minskad omsättning var färre än året innan samtidigt som deras inverkan på utvecklingen var mindre.

Även om Nyland inte nådde upp till tillväxten i Tavastland genererades omkring 58 procent av omsättningen inom handeln i Fasta Finland just i Nyland. Näst mest, dvs. 7 procent av omsättningen, kom från Birkaland. I Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland producerades sammanlagt bara ungefär 4 procent av den totala handeln i landet.

Utvecklingen av omsättningen inom handeln efter landskap år 2007

Konjunkturtjänsten ger regionala företagsuppgifter

De regionala uppgifterna om omsättningen inom handeln baserar sig på de konjunkturgrafer som Konjunkturtjänsten för kunder producerat som en specialutredning. Utvecklingen av handeln inom landskapen har specificerats mer detaljerat med hjälp av tillväxtöversiktsindikatorn. Skatteförvaltningens momsuppgifter har använts som datakälla för kalkylen. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens direkta datainsamling och med uppgifterna ur Företags- och arbetsställeregistret.

Uppgifterna har beräknats på näringsgrensnivå. Det är då möjligt att noggrant beskriva företagsverksamheten efter område och näringsgren. Konjunkturuppgifterna på arbetsställenivå avviker från de omsättningsindex för handeln på företagsnivå som publiceras regelbundet. Arbetsställena tas ut för granskning på basis av arbetsställets näringsgren oberoende av företagets huvudnäringsgren. Granskningen omfattar alla arbetsställen som verkar inom handeln, också då företagets huvudnäringsgren är någon annan än handel. Granskningen omfattar inte de arbetsställen till företag som huvudsakligen verkar inom handeln men som enligt arbetsställets näringsgren inte bedriver handel.

Konjunkturtjänsten producerar snabb konjunkturinformation om utvecklingen av företagsverksamheten. Konjunkturuppgifter produceras med två-tre månaders eftersläpning t.ex. gällande omsättning, inrikes försäljning och export, lönesumman och antalet anställda. Uppgifterna kan beräknas bl.a. efter region, näringsgren, vald företagsgrupp eller företag efter storlek.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten, Konjunkturtjänsten för kunder. Statistikcentralen

Förfrågningar: Satu Elho (09) 1734 2966, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Länkar: www.tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu