Tietosuojaseloste 22.3.2018: Avointen työpaikkojen tutkimus

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Minna Wallenius, puh. 029 551 2749

tyovoimatutkimus@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Avointen työpaikkojen tutkimus

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Avointen työpaikkojen tutkimuksen laatiminen sekä tutkimuksen haastatteluun tarvittavat yhteystiedot

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Tiedustelu osoitetaan toimipaikan rekrytoinneista vastaavalle henkilölle, jonka yhteystiedot rekisteröidään seuraavan vuoden yhteydenottoa ja mahdollista vastaustietojen tarkistusta varten. Sama toimipaikka on tutkimuksessa mukana korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuotena aina samalla vuosineljänneksellä.

Otostilasto, lkm: 2 500 toimipaikkaa joka vuosineljännes

Valintaperiaatteet: Systemaattinen satunnaisotanta ositteittain

Tunnistetiedot: Yritystunnus, virastoilla virasto- tai jäsenyhteisötunnus, toimipaikkatunnus, yrityksen ja toimipaikan nimi- ja yhteystiedot, toimipaikan osoite, toimipaikan yhteyshenkilön nimi ja tehtävänimike, yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Muut tiedot tai tietoryhmä: Tietoja toimipaikan avoimista työpaikoista ja rekrytoinneista. Yrityksen omistusmuoto, toimipaikan toimiala, toimipaikan henkilöstömäärä ja tarvittaessa henkilöstömäärän 12 kk:n keskiarvo.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tilastokeskus: Yritys- ja toimipaikkarekisteri, toimipaikan yhteystiedot

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Toimipaikan ilmoitus

Tiedon saantitapa: Puhelinhaastattelu ja Internet-tiedonkeruu

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.