Regionalräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/altp/index_sv.html
Ämnesområdet: Nationalräkenskaper
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Regionalräkenskaperna är en regional utvidgning av nationalräkenskaperna, där uppgifterna ges efter ekonomisk region, landskap och storområde samt vid behov efter andra kommunbaserade regionindelningar. Statistiken jämför också regionernas struktur, utveckling och nivåskillnader. Grunden för jämförelsen är oftast hela landet, ibland också EU-länderna.

Uppgiftsinnehåll

Regionalräkenskaperna för produktion och sysselsättning beskriver Finlands regionala ekonomi med begrepp och definitioner enligt nationalräkenskaper-na efter produktionsenhetens lokaliseringsort. Regionalräkenskaperna för produktion och sysselsättning sammanställs enligt anvisningarna för Europe-iska nationalräkenskapssystemet (ENS 2010). I regionalräkenskaperna upp-delas produktionen i produktion, insatsförbrukning, förädlingsvärde samt i löner och kollektiva avgifter. Sysselsättningen är indelad i företagare och löntagare. Ytterligare räknas också fast bruttoinvestering, dvs. investeringar efter region. För hushållens sektorkonton har man använt samma begrepp och definitioner som för hushållens sektorkonton inom nationalräkenskaperna. Hushållens regionkonton avviker från nationalräkenskaperna såtillvida att överlåtelse-vinsterna av förmögenhet har tagits med. Uppgifterna finns vid behov att tillgå också i exakt den form som i nationalräkenskaperna, utan överlåtelse-vinster.

Klassificeringar

Regioner: NUTS 1 (Fasta Finland och Åland), NUTS 2 (storområden), NUTS 3 (landskap) och LAU 1 (ekonomiska regioner). Näringsgrens- och sektorindelningarna motsvarar indelningarna i nationalräkenskaperna. Vid skapande av indikatorer används i tillämpliga delar klassificeringarna i de regionala räkenskaperna och nationalräkenskaperna. Regionindelningen är en indelning efter ekonomisk region, landskap och storområde som följer publiceringsåret för regionalräkenskaperna.

.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Ur nationalräkenskaperna fås uppgifter på hela landets nivå. Vid beräkningen av de regionala uppgifterna används en hel del primärstatistik och registermaterial som t.ex. företagsregistrets material om arbetsställen, företagsstrukturstatistik, statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet, statens bokslutsmaterial, företags- och inkomststatistik över lantbruksekonomi, kreditinstitutens bokslutsmaterial, personskattematerial, uppgifter om bostadsbeståndet, konsumtionsundersökningen samt fordonsregistret.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistikåret + 24 månader.

Tidsserie

Tidsserierna som börjar fr.o.m. år 2000 följer näringsgrensindelningen TOL 2008. Tidsserierna fr.o.m. 2000–2012 följer Europeiska nationalräkenskapssyste-met ENS 2010.

Nyckelord

betalda transfereringar, bruttonationalprodukt, disponibla inkomster, erhållna transfereringar, förädlingsvärde, hushåll, inkomster, investeringar, nationalräkenskaper, produktion, regional utveckling, regionalekonomi, regionalräkenskaper, sysselsatta, sysselsättning, transfereringar, utbud

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/altp/yht_sv.html


Senast uppdaterad 10.03.2022