Bostäder och boendeförhållanden

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/asas/index_sv.html
Ämnesområdet: Boende
Tangerande ämnesområde: ByggandeBefolkning
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över bostäder och bostadsförhållanden är en årsstatistik och den beskriver det befintliga bostadsbeståndet, antalet bostäder och bostadshushållens boendeförhållanden årets sista dag. I bostadsbeståndet ingår både permanenta bostäder samt bostäder och lägenheter utan fasta boende. Statistikcentralen får bostadsuppgifter i huvudsak ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem dit kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter meddelar uppgifter om de byggnader och bostäder som kräver bygglov. Ett bostadshushåll omfattar alla personer som är permanent bosatta i en och samma bostad. Bostäderna beskrivs bl.a. efter upplåtelseform, hustyp, antalet rum och utrustning och bostadsförhållandena efter bostadshushållets sammansättning, livsskede och medlemmarnas ålder. Statistiken kan sammanställas med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde. Statistiken över bostäder och boendeförhållanden är ett totalmaterial.

Uppgiftsinnehåll

Statistikcentralen får bostadsuppgifter i huvudsak ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem dit kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter meddelar uppgifter om de byggnader och bostäder som kräver bygglov. Elevhem, internat o.d. ingår i regel inte i bostadsbeståndet. Med bostad, dvs. bostadslägenhet, avses en helhet för boende året runt som består av en eller flera boningsrum och där det finns en kokplats och en egen direkt ingång. Bostadsbeståndet kan beskrivas bl.a. efter hustyp (små-, rad- och flervåningshus), lägenhetstyp (enrummare, tvårummare osv.), upplåtelseform (hyres-, ägarbostad osv.) och efter våningsyta.

Populationen av bostadshushåll utgörs av personer som är stadigvarande bosatta i egentliga bostäder, dvs. bostadsbefolkningen. Personer som enligt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem stadigvarande bor på anstalt eller utomlands, personer som är bostadslösa eller personer med okänd vistelseort, räknas inte till bostadsbefolkningen. Personer som bor i byggnader som klassificerats som internat och vars bostäder inte uppfyller definitionen på bostadslägenhet, bildar inte heller bostadshushåll.

Bostadshushåll kan beskrivas efter bl.a. bostadsbefolkningens struktur, antalet personer, livsskede, inkomster och bostadshushållets medlemmars ålder. Bostadshushållens boendeförhållanden kan beskrivas genom att sammanslå uppgifter om bostäder med uppgifter om de bostadshushåll som bor i bostäderna bl.a. för att beskriva boendetäthet.

Uppgifterna på enhetsnivå är sekretessbelagda enligt lag.

Klassificeringar

Klassificeringar som använts i statistiken över bostäder och boendeförhållanden är bl.a. byggnadsklassificeringen, dvs. klassificering efter byggnadens användningssyfte (bostadshus: små-, rad- och flervåningshus), bostadshushållets livsfas samt de olika kommunbaserade indelningarna.

Statistiken framställs enligt samtliga områdesindelningar som baserar sig på kommunindelningen, såsom hela landet, län, landskap, ekonomisk region och kommun. Uppgifterna kan också framställas efter postnummerområde samt enligt koordinatbaserade indelningar, t.ex. kommunernas delområdesindelningar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken över bostäder och boendeförhållanden framställs huvudsakligen med hjälp av uppgifter ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem samt skatteförvaltningens register.

Uppdateringsfrekvens

Statistiken produceras årligen. Uppgifterna beskriver situationen årets sista dag.

Färdigställs eller offentliggörs

Primäruppgifterna, såsom bostadens hustyp, bostadstäthet och utrustningsnivå samt bostadshushållets struktur, blir färdiga i maj, uppgiften om bostadens upplåtelseform i oktober och de livsfas- och referens- och inkomstuppgifter som baserar sig på uppgifterna om inkomst med ett års eftersläpning i mars.

Tidsserie

Uppgifterna har samlats in i samband med folkräkningarna åren 1950, 1960, 1970, 1975 och 1980. Fr.o.m. år 1985 till år 2007 har uppgifterna publicerats årligen separat i statistiken Bostäder och i statistiken Bostadshushåll och bostadsförhållanden. Fr.o.m. år 2008 har statistikgrenarna sammanslagits till statistiken Bostäder och bostadsförhållanden.

Uppgifterna har producerats årligen sedan år 1985. Innan dess har motsvarande uppgifter samlats in under folkräkningarna åren 1950, 1960, 1970, 1975 och 1980.

Nyckelord

boende, boendenivå, boenderymlighet, boendetäthet, bostadsbestånd, bostadshushåll, bostadsrättsbostäder, bostäder, hyresbostäder, levnadsförhållanden, lägenheter, ägarbostäder

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/asas/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.06.2016