Energiförbrukning inom boende

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/asen/index_sv.html
Ämnesområdet: Energi
Tangerande ämnesområde: Boende
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över energiförbrukning inom boende beskriver årlig energiförbrukning och -struktur inom boende samt från vilka källor man skaffar energi för uppvärmning av bostadsbyggnader. Inom boende används energi för rumsuppvärmning, bruksvatten och bastur samt för hushållsapparater. Förbrukningen av energi för rumsuppvärmning anges i statistiken efter byggnadstyp och energikälla. Apparaternas energiförbrukning fördelas åter på energiförbrukningen för elapparater, belysning och matlagning. Vid beskrivningen av energiförbrukningen inom boende används samma begrepp som i övrig energistatistik.

Statistikuppgifterna om energiförbrukningen inom boende har producerats med hjälp av modeller som bl.a. baserar sig på registeruppgifter om hela landets bostadsbyggnader och, i fråga om hushålls- apparater, på periodiska undersökningar om hushållens elförbrukning. Uppgifter om hur vanliga olika uppvärmningssätt är fås också via materialen i Statistikcentralens konsumtionsundersökning och inkomstfördelningsstatistik.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken över energiförbrukning inom boende omfattar energin för rumsuppvärmning, vatten och bastur i bostadsbyggnader samt för hushållsapparater. Med bostadsbyggnader avses egentliga bostadsbyggnader och fritidsbyggnader. Värmekällor i bostadsbyggnader är bränslen, fjärrvärme, el eller värme som återvinns från omgivningen (jord, luft eller vatten) med hjälp av värmepumpar . I rumsuppvärmningsenergin ingår, utöver huvudsakliga och sekundära värmekällor, apparater för ventilation och värmefördelning. Också en del av fastighetselen i flervåningshus- och radhusbolag har kalkylmässigt hänförts till uppvärmningssystem.

Hushållsapparaternas energiförbrukning fördelas på energiförbrukningen för elapparater, belysning och matlagning.

Energiförbrukningen inom boende i Finland motsvarar hushållens energiförbrukning i EU-begreppen.

Klassificeringar

Som klassificering har använts byggnadsklassificeringen (bostadsbyggnader: fristående småhus, kedjade småhus, flervåningsbostadshus och fritidshusbostadshus) samt klassificeringen av uppvärmningssätt och värmekälla.

Regionala indelningar används inte.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifter om energiförbrukningen inom boende har producerats med hjälp av kalkylmodeller. En central datakälla för modellen för uppvärmningsenergi är bostads- och byggnadsbeståndet, som baserar sig på Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem, varifrån utnyttjas bl.a. uppgifter om antalet bostadsbyggnader och bostäder samt uppgifter om deras yta, kubikvolym och antalet boende efter byggnadstyp och värmekälla. Dessutom används som källuppgifter bl.a. andra statistikgrenar och undersökningar som Statistikcentralen producerar regelbundet samt uppgifter som produceras av organisationer i energibranschen.

Kalkylmodellen för hushållsapparaternas energiförbrukning, dvs. elapparater, apparater för belysning och för matlagning, baserar sig på uppgifter från Adato Energia Oy:s undersökning om hushållens elförbrukning.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Uppgifterna uppdateras en gång om året.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken publiceras en gång om året i november efter statistikåret.

Tidsserie

Uppgifterna finns tillgängliga fr.o.m. år 2008.

Nyckelord

boende, elapparater, elförbrukning, energiförbrukning, energiförbrukning inom boende, hushåll, hushållens elförbrukning, hushållens energiförbrukning, hushållsel, hushållsmaskiner, hushållsapparater, uppvärming av byggnader, uppvärmingsenergi

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/asen/yht_sv.html


Senast uppdaterad 08.12.2021