Undersökning om lediga arbetsplatser

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/atp/index_sv.html
Ämnesområdet: Arbetsmarknaden
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Undersökningen ger kvartalsvisa uppgifter om lediga arbetsplatser i Finland. Resultaten återspeglar efterfrågan på arbetskraft och förändringar i efterfrågan ur arbetsgivarens synvinkel. Framställningen av statistiken grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (nr 453/2008). Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.

Uppgiftsinnehåll

Kvartalsvisa uppgifter om lediga arbetsplatser i Finland samt deras strukturella egenskaper. Lediga arbetsplatser indelas i visstids- och deltidsarbetsplatser samt svårbesatta arbetsplatser. Utöver uppgifter som gäller hela landet fås uppgifter också efter storområde, näringsgren samt arbetsplatsens storlek och arbetsgivarsektor.

Primärmaterialet är sekretessbelagt.

Klassificeringar

Av standardklassificeringarna används indelningen efter storområde (2012) och näringsgrensindelningen (TOL 2008).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Insamlingen av uppgifter för undersökningen om lediga arbetsplatser bygger på det urval arbetsställen i företag och offentliga samfund som valts ur företags- och arbetsställeregistret. Urvalsstorleken är omkring 10 000 arbetsställen om året med en jämn fördelning på olika kvartal. Enkäten besvaras antingen med webblankett eller som en telefonintervju.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

De kvartalsvisa uppgifterna om lediga arbetsplatser publiceras omkring 45 dagar efter utgången av varje kvartal. En avtalsenlig fil över materialet sänds dessutom till EU varje kvartal och EU sammanställer statistik över sina medlemsländer på basis av den.

Tidsserie

Uppgifter har samlats in sedan början av år 2002 och uppgifter har publicerats fr.o.m. år 2003. I början av år 2013 förnyades undersökningens urvalsdesign. Därför är tidsserierna som börjar år 2013 inte jämförbara med tidigare tidsserier.

Nyckelord

arbetsliv, arbetsmarknaden, arbetsplatser, lediga jobb, löntagare, svårtillsatt arbete

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/atp/yht_sv.html


Senast uppdaterad 27.11.2014