CVTS, Företagens personalutbildning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/cvts/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

I statistiken om företagens personalutbildning (CVTS) insamlas uppgifter om antalet utbildningsdagar, kvaliteten på utbildningen och kostnaderna för utbildningen som företag erbjuder sina anställda samt om företagens utbildningsstrategier.

Undersökningen om företagens personalutbildning (CVTS1) gjordes för första gången år 1994 gällande år 1993. Undersökningen genomfördes då i 12 EU-länder och Finland deltog inte i datainsamlingen. Uppgifterna för den andra undersökningen om företagens personalutbildning (CVTS2) samlades in år 2000. Efter det har undersökningen genomförts med omkring fem års mellanrum.

I Finland har Statistikcentralen ansvarat för publiceringen av uppgifterna.

Uppgiftsinnehåll

Med undersökningen utreder man antalet deltagare i utbildning som bekostats av arbetsgivaren och antalet utbildningsdagar bl.a. efter kön, utbildningsanordnare och utbildningsområde. Dessutom klarlägger man utbildningskostnader efter kostnadsfaktor, utbildningsform, företagets utbildningsprinciper, trender inom utbildning samt hinder för anordnande av utbildning.

Primärmaterialet är sekretessbelagt. Via ett särskilt tillståndsförfarande kan forskningsinstitut och -grupper få rätt att använda oidentifierbart material på enhetsnivå.

Klassificeringar

Företagets näringsgren och storleksklass.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Urvalsramen för statistikens datainsamling omfattade företag med minst 10 anställda inom den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, utbildning, social- och hälsovård samt offentlig förvaltning.

I undersökningen år 2015 bestod urvalsramen av 17 359 företag, av vilka ungefär 3 000 företag togs ut för urvalet. Urvalet togs ut som ett slumpmässigt urval i strata som utgjordes av tre storleksklasser och 20 näringsgrenar, dock så att man tog med alla företag med fler än 250 anställda. Uppgifterna samlades in i form av en webbdatainsamling som riktades till företag och som kompletterades med påminnelser.

Datainsamlingarna har genomförts i alla nuvarande EU-länder samt i några andra europeiska stater på basis av parlamentets och kommissionens förordningar. Det praktiska genomförandet av statistiken över företagens personalutbildning (tidtabell, innehåll, urval, kvalitetsrapport) gällande år 2015 definierades i Kommissionens förordning (EU) Nr 1153/2014.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

I Finland genomfördes datainsamlingen för första gången år 2000 och efter det har uppgifter samlats in under tidpunkter som kommissionen fastställt, med ungefär fem års mellanrum.

Nästa datainsamling genomförs år 2021 gällande år 2020 på basis av Europaparlamentets och kommissionens samma förordningar som under den föregående datainsamlingen år 2015.

Färdigställs eller offentliggörs

Resultaten från statistiken CVTS, Företagens personalutbildning finns på statistikens ingångssida http://stat.fi/til/cvts/index_sv.html

Tidsserie

Uppgifterna för Finland gäller åren 1999, 2005, 2010 och 2015. För vissa EU-länders del finns uppgifter också för år 1993.

Eurostat har gett ut flera meddelanden och publikationer om uppgifter på EU-nivå samt tidsserieuppgifter fr.o.m. år 2005. https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database

Nyckelord

datateknik, företag, internationell jämförelse, kursutbildning, personalutbildning, självstudier, utbildning, utbildningsformer, utbildningsanordnare, utbildningskostnader, utbildningsutgifter, vuxenutbildning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/cvts/yht_sv.html


Senast uppdaterad 18.03.2020