Energianskaffning och -förbrukning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ehk/index_sv.html
Ämnesområdet: Energi
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet, energiimport och -export.

Uppgiftsinnehåll

Totalförbrukningen av energi i Finland anges efter bränsle och energikälla på hela landets nivå. Elanskaffningen beskrivs efter produktionsform. Uppgifter om import och export av energiprodukter anges landsvis på basis av Tullens utrikeshandelsstatistik.

Klassificeringar

Statistikcentralens bränsleklassificering.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

En del av uppgifterna bygger på Statistikcentralens egen datainsamling från olika företag. Andra datakällor är bl.a. Finsk Energiindustri rf, Energimarknadsverket, Strålsäkerhetscentralen, Torvindustriförbundet rf, Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik och Oljebranschens Centralförbund.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Preliminära uppgifter om energiförbrukning och -anskaffning publiceras kvartalsvis i mars, juni, september och december.

Slutliga uppgifter om energiförbrukning och -anskaffning publiceras årligen i december.

Färdigställs eller offentliggörs

Preliminära kvartalsvisa statistikuppgifter om energianskaffning och -förbrukning färdigställs och offentliggörs 2,5 månader efter utgången av kvartalet i juni, september, december och mars. Slutliga årsuppgifter offentliggörs 11 månader efter utgången av referensåret.

Tidsserie

Statistikcentralen har publicerat uppgifter sedan andra kvartalet 2005. Äldre uppgifter har grundat sig på handels- och industriministeriets statistik och de har publicerats i statistikbilagan i Energiöversikten.

Nyckelord

bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiförbrukning, energikällor, export, fjärrvärme, förnybara energikällor, import, kärnenergi, naturgas, olja, stenkol, torv, träbränslen, utsläpp, vattenkraft

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ehk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 08.12.2021