Prisindex för offentliga utgifter

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/jmhi/index_sv.html
Ämnesområdet: Priser och kostnader
Tangerande ämnesområde: Offentlig ekonomiNationalräkenskaper
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Prisindexet för offentliga utgifter mäter prisutvecklingen för utgifterna inom statsekonomin och kom-munalekonomin (kommuner och samkommuner). Indexen används som beslutsunderlag inom statseko-nomin och kommunerna samt för olika undersökningar. Indexen lämpar sig för kalkyler med fasta priser och för bedömning av volymförändringar i den offentliga ekonomin och de offentliga utgifterna. Baså-ret är 2015 och anges med talet 100. För de statliga utgifternas del gäller viktstrukturen utgiftsstruk-turen enligt bokslutsuppgifterna för år 2014 och för de kommunala utgifternas del bokslutsuppgifterna för år 2015.

Uppgiftsinnehåll

Indextal gällande prisutvecklingen av statens budgetekonomi och kommunsektorns utgifter. Uppgifterna används som deflator bl.a. för fastprisberäkningen inom den offentliga sektorn.

Klassificeringar

Klassificering av prisindex för offentliga utgifter, inom statsekonomin förvaltningsområde och utgiftsslag, inom kommunalekonomin, kommuner och samkommuner uppgifter och utgiftsslag.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Egen insamling av uppgifter, övrig prisstatistik.

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Omkring 7 veckor efter utgången av resp. kvartal. Indexen är preliminära tills uppgifterna om förtjänstnivåindexet är slutliga.

Tidsserie

Uppgifter fr.o.m. år 1975. För närvarande används prisindexet för offentliga utgifter 2015=100.

Nyckelord

index, kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentliga utgifter, prisindex, prisindex för den kommunala basservicen, prisindex för offentliga utgifter, statens utgifter, statsekonomi

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/jmhi/yht_sv.html

Mera information

De totala indextalen för prisindexet i publikationen Statistiska översikter och Statistisk årsbok för Finland.


Senast uppdaterad 30.11.2018