Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kulttuurin satelliittitilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/klts/
Aihealue: Kansantalous
Sivuavat aihealueet: Kulttuuri ja viestintä
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Kulttuurin satelliittitilinpito (Culture Satellite Accounts) on tilastojärjestelmä, jolla pyritään kuvaamaan kulttuurin taloudellista merkitystä. Kulttuurisatelliitin tuottamisesta ei ole vielä olemassa kansainvälisesti sovittua menetelmää, mutta Suomessa laadittu kulttuurisatelliitti noudattaa pitkälti samoja menetelmiä, jotka ovat käytössä matkailusatelliitissa, joka on kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä. Kulttuurin satelliittitilinpitoa on laadittu eri maissa ja varsinainen menetelmä on pääsääntöisesti varsin samantyyppinen, mutta esimerkiksi toimialavalinnat poikkeavat maiden välillä, jolloin eri maiden tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Kulttuurin satelliittitilinpidosta käytetään myös nimeä kulttuurisatelliitti.

Tietosisältö

Kulttuurisatelliitti kuvaa kulttuurin asemaa osana Suomen kansantaloutta. Kansantalouden tilinpito on kansantalouden kuvauksen ydin ja kulttuurin satelliittitilinpito on sen tarkennus. Kulttuurisatelliitissa tuotetaan tieto kulttuurin osuudesta tuotoksesta, bruttokansantuotteesta (BKT) ja työllisistä sekä yksityisistä ja julkisista kulttuuriin kohdistuvista kulutusmenoista).

Käytetyt luokitukset

Kulttuurisatelliitissa käytetään kansantalouden tilinpidon perusluokituksia eli sektoriluokitusta, toimialaluokitusta (TOL) ja yksityisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukaista luokitusta (COICOP). Kulttuurisatelliittiin on valittu tietyt 5-numerotason toimialat, ja näistä toimialoista muodostetaan toimialaryhmiä, joiden luokittelu vastaa mahdollisimman pitkälle kulttuuritilastoissa käytettyä luokittelua. Kulttuuritilastoissa käytettyihin toimialaryhmiin verrattuna on jouduttu tekemään muutamia muutoksia.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Kulttuurisatelliitin tietojen pohjana ovat kansantalouden tilinpidon laadinnassa käytetyt lähdeaineistot. Kulttuurisatelliitin lähtötiedot lasketaan sektoreittain erikseen sovittujen toimialojen osalta 5-numerotasolla ja summataan sitten koko talouden tasolle (eli eri sektorit yhteensä) toimialaryhmittäin.

Päivitystiheys

Vuotta t koskevat tiedot päivitetään loka-marraskuussa t+2, lisäksi erikseen sovittaessa tuotetaan alueellisia tietoja käytettävissä olevien lähteiden mukaan.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Loka-marraskuu.

Aikasarja

Toimialaluokituksen TOL2002 mukaiset tiedot ovat olemassa vuosille 1995-2008 ja toimialaluokituksen TOL2008 mukaiset tiedot vuodesta 2008 alkaen.

Asiasanat

kansantalouden tilinpito, kulttuuri, kulttuurin satelliittitilinpito

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/klts/yht.html

Lisätietoja

Kulttuurisatelliitin vuosien 1995-2005 tiedot tuotettiin vuoden 2007 aikana toteutetussa kulttuurin satelliittitilinpidon pilottiprojektissa, jonka rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Pilottiprojektin loppuraportti on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön sarjassa sekä suomeksi (Opetusministeriön julkaisuja 2008:20) että englanniksi (Publications of the Ministry of Education, Finland 2009:13). Pilottiprojektin jälkeen Tilastokeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyötä kulttuurisatelliitin tuottamiseksi on jatkettu vuosittain erillisellä sopimuksella.


Päivitetty 16.04.2013