Omsättning inom handeln

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/klv/index_sv.html
Ämnesområdet: Handel
Tangerande ämnesområde: Företag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Omsättningsindexet för handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om handeln ett volymindex för försäljningen inom handeln, där prisernas inverkan har eliminerats.

Beräkningen bygger på förändringsestimering. Den näringsgrensvisa summan räknas på basis av de företags uppgifter som har jämförbara omsättningsuppgifter både för granskningsmånaden och för motsvarande månad året innan. En årsförändring räknas för näringsgrenen på basis av dessa summor. Eftersom de preliminära uppgifterna bara kan beräknas utgående från de uppgifter som Statistikcentralen frågat företagen direkt om, grundar sig beräkningen av preliminära uppgifter enbart på s.k. förändringsestimering, medan man vid beräkning av preciserade uppgifter också beaktar effekten av nystartade och nedlagda företag på de aktuella indexen. Omsättningsindexet för motsvarande månad året innan höjs med den erhållna förändringen på årsnivå. De nyaste indextalen kan förändras något på grund av ackumuleringen av material och förändringar i de uppgifter företagen angivit. På grund av kompletteringen av material uppdateras uppgifterna under mer än ett år från publiceringen. Vid beräkningen av indexen för den senaste månaden har använts metodmässig tidsseriemodellering. Detta minskar de revideringar som beror på den långsamma ackumuleringen av material. Den statistik och de index som uppgjorts på basis av materialet är offentliga, dock med den begränsningen att enskilda företags uppgifter inte kan identifieras på basis av dem.

Omsättningsgrafer publiceras också för undernäringsgrenar inom byggverksamhet, övriga tjänster och industrin. I form av specialutredningar producerar vi på beställning också uppgifter om omsättning och exportomsättning inom andra näringsgrenar, företagsgrupper och områden.

Uppgiftsinnehåll

Snabbestimatet för detaljhandeln publiceras månatligen med något under en månads eftersläpning för detaljhandelns och dagligvaruhandelns del. Övriga näringsgrenar inom handeln publiceras månatligen med en eftersläpning på omkring en och en halv månad efter redovisningsmånadens utgång på Statistikcentralens webbplats.

Omsättningsindexen för handeln publiceras för följande näringsgrenar:

HELA HANDELN G

HANDEL SAMT REPARATION AV MOTORFORDON 45

 • Detaljhandel med motorfordon (45112, 45192, 45321,45322,45402)
 • Underhåll och reparation av motorfordon (45201, 45202, 45403)
 • Partihandel med motorfordon (45111,45191, 45311, 45312, 45401)

PARTIHANDEL 46

DETALJHANDEL 47

 • Dagligvaruhandel (4711, 472)
 • Detaljhandel med livsmedel, brett sortiment (4711)
 • Varuhushandel (4719)
 • Specialiserad butikshandel med livsmedel och tobak (4721-4724, 4726, 4729)
 • Specialiserad detaljhandel med drivmedel (473)
 • Specialiserad butikshandel med kläder, skor och lädervaror (4771, 4772)
 • Detaljhandel med hemelektronik (474, 4754, 47782)
 • Detaljhandel med järnhandelsvaror (4752, 47532, 47596)
 • Detaljhandel med möbler, inrednings- och hushållsartiklar (4751, 47531, 47591–47594, 47599)
 • Butikshandel med böcker, tidningar och kontorsförbrukningsvaror (47610, 47621-47622)
 • Specialiserad butikshandel med sportartiklar (47641)
 • Specialiserad butikshandel med båtar och båttillbehör (47642)
 • Apotekshandel, specialicerad butikshandel med sjukvårds-, kosmetika- och hygienartiklar (4773-4775)
 • Specialicerad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel (47761-47763)
 • Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken (4777)
 • Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783)
 • Övrig detaljhandel (47595, 47630, 47650, 47764, 47781, 47784-5, 47789, 4779, 478, 4791, 47990)
 • Specialhandel totalt (474-477)

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen 2008.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Omsättningsindexen bygger på Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ och Statistikcentralens försäljningsförfrågan. Skatteförvaltningens material omfattar alla momsskyldiga företag samt de företag som betalar löner. I materialet ingår uppgifter om moms och arbetsgivarprestationer som insamlats i samband med betalnings- och anmälningsförfarandet. I försäljningsförfrågan efterfrågas omsättningsuppgifter huvudsakligen på företagsnivå, men flerbranschföretag har indelats i branschenheter för att förbättra branschrenheten. Vid indexberäkningen används dessutom de primäruppgifter om företagen som fås ur Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister, t.ex. uppgift om näringsgren.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Snabbestimatet för detaljhandeln omkring 28 dagar och övriga näringsgrenar inom handeln omkring 45 dagar efter utgången av statistikperioden.

Tidsserie

Fr.o.m. år 1995, några av serierna fr.o.m. år 2010. Basåret för tidsserierna är år 2015 (2015=100).

Nyckelord

bilar, bilhandel, detaljhandel, fordon, företag, handel, parti- och detaljhandel, index, konjunkturväxlingar, motorfordon, näringsgrenar, omsättning, partihandel

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/klv/yht_sv.html

Mera information


Senast uppdaterad 01.04.2020