Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kotitaloustuotannon arvo

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kotsa/
Aihealue: Kansantalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Palkaton kotityö – eli kotitalouksien itselleen tuottamat palvelut, kuten siivous, ruoanlaitto, pyykinpesu ja lastenhoito – jää kansainvälisten sopimusten perusteella kansantalouden tilinpidon tuotantorajan ulkopuolelle, eli ei sisälly esimerkiksi bruttokansantuotteeseen. Kotitaloustuotannon arvo -tilasto on kansantalouden tilinpidon ydinjärjestelmää täydentävä kokonaisuus, joka kuvaa tämän tilinpitoon kuulumattoman kotitaloustuotannon taloudellista merkitystä. Kotitaloustuotannon arvon lisäksi voidaan puhua kotitaloustuotannon satelliittitilinpidosta (Household Production Satellite) tai kotitaloussatelliitista. Kotitaloustuotannon arvo kuvaa kotitalouksien omaan käyttöön tuottamien tavaroiden ja palveluiden rahallista arvoa. Tiedot on laskettu toiminnoittain ja ne julkaistaan internetissä Kotitaloustuotannon arvo -tilaston tietokantataulukoissa. Kun tilinpitoon kuulumaton kotitaloustuotanto integroidaan kansantalouden tilinpitoon, saadaan näkyviin kotitaloustuotannon laajuus suhteessa kansantalouden tilinpitoon sisällytettyyn tuotantoon (bruttokansantuotteeseen) sekä kotitalouksien tuotannon osuus palvelujen ja tavaroiden kokonaistarjonnasta ja kotitalouksien kokonaiskulutuksesta. Kun kotitaloustuotannosta on käytettävissä aikasarjoja, voidaan analysoida kansantalouden tilinpitoon sisällytetyn tuotannon ja sen ulkopuolelle jäävän kotitaloustuotannon keskinäistä vuorovaikutusta ja muutoksia.

Kotitaloustuotannon arvo -tilaston laskennan pohjana ovat ajankäyttötutkimuksen, kulutustutkimuksen, palkkatilastojen ja kansantalouden tilinpidon tiedot. Palkkatilastojen ja kansantalouden tilinpidon tiedot ovat käytettävissä vuosittain, ajankäyttötutkimuksen ja kulutustutkimuksen tiedot niiltä vuosilta, jolloin tutkimukset on tehty. Tiedoista käytetään aina uusinta olemassa olevaa tietoa.

Kotitaloustuotannon arvo -tilastossa käytetyt käsitteet ja määritelmät ovat pääsääntöisesti yhdenmukaiset kansantalouden tilinpidon kanssa. Kotitaloustuotannon arvo -tilastossa kuitenkin kotitalouksien kulutusmenoista osa lasketaan kotitaloustuotannon välituotekäytöksi, osa kiinteän pääoman bruttomuodostukseksi ja vain osa loppukulutukseksi, kun kansantalouden tilinpidossa kaikki kotitalouksien kulutusmenot ovat loppukulutusta.

Kansainvälinen suositus tämän tilaston laatimiseksi esitetään UNECE:n työryhmän tuottamassa manuaalissa ”Guide on Valuing Unpaid Household Service Work”.

Tietosisältö

Kotitaloustuotannon arvo -tilasto kuvaa kotitalouksien omaan käyttöön tuottamien tavaroiden ja palveluiden rahallista arvoa. Tiedot lasketaan toiminnoittain. Kun tilinpitoon kuulumaton kotitaloustuotanto integroidaan kansantalouden tilinpitoon, saadaan näkyviin koko kotitaloustuotannon laajuus suhteessa kansantalouden tilinpitoon sisällytettyyn tuotantoon (bruttokansantuotteeseen) sekä kotitalouksien tuotannon osuus palvelujen ja tavaroiden kokonaistarjonnasta ja kotitalouksien kokonaiskulutuksesta. Kun kotitaloustuotannosta on käytettävissä aikasarjoja, voidaan analysoida kansantalouden tilinpitoon sisältyvän tuotannon ja sen ulkopuolelle jäävän kotitaloustuotannon keskinäistä vuorovaikutusta ja muutoksia.

Käytetyt luokitukset

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Kotitaloustuotannon arvo -tilaston laskennan pohjana ovat ajankäyttötutkimuksen, kulutustutkimuksen, palkkatilastojen ja kansantalouden tilinpidon tiedot. Tilastolla ei ole omaa tiedonkeruuta. Palkkatilastojen ja kansantalouden tilinpidon tiedot ovat käytettävissä vuosittain, ajankäyttötutkimuksen ja kulutustutkimuksen tiedot niiltä vuosilta, jolloin tutkimukset on tehty. Tiedoista käytetään aina uusinta olemassa olevaa tietoa.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto laaditaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilasto julkistetaan noin 11 kuukauden viiveellä tilastovuoden päättymisen jälkeen.

Aikasarja

Kotitaloustuotannon satelliittitilinpito on julkaistu Suomessa ensimmäisen kerran vuotta 2001 koskien. Seuraavat laskennat ovat koskeneet vuosia 2006, 2009 ja 2012. Vuosien 2001-2012 aikasarjat ovat keskenään vertailukelpoisia. Vuosien 2009 ja 2012 tiedot julkaistiin myös UNECE:n toimesta laaditun manuaalin mukaisina, ja tarkoitus on jatkossa tuottaa tiedot ko. manuaalin ohjeistuksen mukaisesti, jolloin ne ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia. Suomen osalta kansainvälisesti vertailukelpoinen aikasarja alkaa siis vuodesta 2009 ja kattaa vuodet 2009, 2012 ja vuosittain 2016 alkaen.

Asiasanat

ajankäyttö, kansantalouden tilinpito, kiinteän pääoman bruttomuodostus, kiinteän pääoman kuluminen, kotitalous, kotitaloustuotanto, kulutusmenot, loppukulutus, palkaton kotityö, välituotekäyttö

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kotsa/yht.html


Päivitetty 11.11.2020