Lönesummaindex

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ktps/index_sv.html
Ämnesområdet: Löner och arbetskraftskostnader
Tangerande ämnesområde: NationalräkenskaperFöretag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Lönesummaindexen är index som beskriver den månatliga utvecklingen av lönesumman inom olika näringsgrenar. Lönesumma avser summan av de bruttolöner som företagen betalar ut. Lönesummaindexen omfattar inte anställningsoptioner, men bonuslöner och andra premier av engångsnatur ingår i indexen. Beräkningen bygger på estimerad förändring. Summan räknas efter näringsgren på uppgifter från sådana företag som har jämförbara löneuppgifter både för den aktuella månaden och för motsvarande månad året innan. På erhållna summor beräknas en förändring på årsnivå för näringsgrenen. Vid beräkningen av förändringen beaktas också inverkan av nya och nedlagda företag, företagsarrangemang och ändringar av näringsgren. Lönesummaindexet för motsvarande månad året innan aggregeras med denna förändring på årsnivå. De nyaste indextalen kan förändras något på grund av ackumuleringen av material och förändringar i de uppgifter som företagen rapporterat. På grund av kompletteringen av material uppdateras uppgifterna under mer än ett år från publiceringen.

Uppgiftsinnehåll

Lönesummaindexen publiceras ifråga om följande näringsgrenar och/eller sektorer:

  • tillverkning
  • byggverksamhet
  • handel
  • övriga tjänster
  • finansiell verksamhet (inkl. försäkringsverksamhet)
  • utbildning (exkl. offentlig sektor)
  • hälso- och sjukvård, sociala tjänster (exkl. offentlig sektor)
  • den offentliga sektorn
  • den privata sektorn
  • hela ekonomin

För tillverkning, byggverksamhet, handel och övriga tjänster publiceras dessutom lönesummaindex för flera undernäringsgrenar: 35 för tillverkning, 3 för byggverksamhet, 27 för handel och 33 för övriga tjänster.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen 2008 och sektorindelningen 2012.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Lönesummaindexen baserar sig på uppgifterna i inkomstregistret och på Statistikcentralens försäljningsenkät. Inkomstregistret innehåller täckande uppgifter om löner och förvärvsinkomster på individnivå som summeras till företagsnivå. Materialet täcker alla företag som är skyldiga att betala arbetsgivarprestationer.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Omkring 40 dagar från utgången av statistikperioden.

Tidsserie

Fr.o.m. år 1995, några av serierna fr.o.m. år 2010. Basår för tidsserierna är år 2015 (2015=100).

Nyckelord

företag, index, konjunkturväxlingar, löner, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ktps/yht_sv.html


Senast uppdaterad 11.06.2019