Avlidna

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kuol/index_sv.html
Ämnesområdet: Befolkning
Tangerande ämnesområde: Hälsa
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över avlidna omfattar personer som på sin dödsdag varit fast bosatta i Finland. Avlidna statistikförs bl.a. efter ålder, kön, civilstånd, modersmål och nationalitet. Statistiken omfattar inte uppgifter om dödsorsaker, utan dessa fås ur statistiken över dödsorsaker som ingår i hälsostatistiken.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken omfattar befolkningsuppgifter om personer som dött i Finland, såsom ålder, kön, civilstånd, språk, medborgarskap, födelsestat, födelsehemkommun, boendekommun och antal barn. Uppgifterna är situationen vid dödsdagen. För de som varit gifta eller i registrerat partnerskap under tidpunkten för dödsfallet ingår också uppgifter om åldern på maken/makan och hur länge äktenskapet/det registrerade partnerskapet varat. Statistiken omfattar också uppgifter om dödlighet, spädbarnsdödlighet och perinatal dödlighet. På basis av uppgifter om ålders- och könsfördelning bland befolkningen och döda beräknas årligen den förväntade livslängden samt dödsrisken efter ålder och kön.

Klassificeringar

Uppgifterna är tillgängliga med olika områdesindelningar baserade på kommunindelning. Medborgarskap, födelsestat och språk har fr.o.m. år 1999 klassificerats efter ISO-standarder. Före det användes Statistikcentralens egna klassificeringar. Åldern klassificeras enligt 1- eller 5-årsklasser.

Landskapsindelningarna och de statistiska kommungrupperingarna har varit i bruk sedan år 1997. Före det användes län i stället för landskap och kommunform i stället för statistisk kommungruppering. Från och med år 1999 följer statistiken över avlidna den områdesindelning som träder i kraft i början av kalenderåret året efter statistikåret.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken över befolkningen i Finland bygger på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem. Dödsfall ska genast anmälas hos läkare eller polisen. En verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården eller läkaren ska anmäla dödsfall till befolkningsdatasystemet (Lag 1065/2009). I undantagsfall kan polisen göra en dödsfallsredogörelse, varefter uppgiften kan sparas i befolkningsdatasystemet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar uppgifterna till Statistikcentralen.

Uppdateringsfrekvens

Den slutliga statistiken offentliggörs en gång om året.

Färdigställs eller offentliggörs

Den slutliga statistiken för kalenderåret färdigställs i april följande kalenderår om inte annat anges. Preliminära uppgifter om antalet döda offentliggörs elektroniskt varje månad på Statistikcentralens sida ”Förhandsuppgifter om befolkningen”. Den slutliga statistiken över antalet döda publiceras i april på Statistikcentralens webbsidor.

Tidsserie

På hela landets nivå finns det elektroniska uppgifter om antalet döda årligen i Finland fr.o.m. år 1749 och efter kön fr.o.m. år 1751. Uppgifter om antalet döda varje månad finns fr.o.m. år 1945, efter kön och 5-årsåldersgrupp fr.o.m. år 1951 och efter kön och 1-årsåldersgrupp fr.o.m. år 1980. Uppgifter om antalet döda efter kommun finns fr.o.m. år 1951, och efter kommun enligt 5-årsåldersgrupp fr.o.m. år 1975. Den förväntade livslängden för en nyfödd är tillgänglig fr.o.m. år 1751 och den förväntade livslängden och dödsrisken efter 1-årsåldersgrupp fr.o.m. år 1986.

Nyckelord

barndödlighet, befolkning, befolkningsförändringar, dödlighet, förväntat antal levnadsår, perinatal dödlighet, spädbarnsdödlighet

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kuol/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.04.2020