Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kotimaan vesiliikenne

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kvliik/
Aihealue: Liikenne ja matkailu
Sivuavat aihealueet: Liikenne ja matkailu
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Kotimaan vesiliikennetilasto kuvaa tavaroiden ja matkustajien aluskuljetuksia, joiden sekä lähtö- että määräpaikka ovat Suomessa. Tilastossa kuvataan myös raakapuun uittoa. Tilastossa on esitetty lisäksi kotimaan liikenteen liikenne- ja kuljetusmäärät kanavaliikenteen osalta.

Tietosisältö

Tavaraliikennetilasto sisältää tiedot kaikista Suomen satamissa puretuista ja lastatuista tavaramääristä tavaralajeittain. Matkustajaliikennetilasto sisältää matkustajamäärätiedot.

Alusliikennetilastossa esitetään lukumäärä ja vetoisuustiedot suomalaisiin satamiin saapuneista ja suomalaisista satamista lähteneistä aluksista.

Tiedot perustuvat tavaraliikenteen osalta Portnet-järjestelmästä saatuihin perustietoihin sekä matkustajaliikenteen osalta sähköpostilla tehtävään yrityskyselyyn.

Käytetyt luokitukset

Tavaraliikenne aluksilla on jaettu rannikko- ja sisävesiliikenteeseen. Rannikkoliikenteeseen luetaan rannikon satamien välisen kotimaan liikenteen ohella myös Saimaan kanavan kautta tapahtuva rannikko- ja sisävesisataman välinen liikenne. Sisävesien aluskuljetuksiin lasketaan ainoastaan sisävesisatamien väliset kuljetukset, jotka eivät missään vaiheessa poikkea rannikon alueelle. Tavaran vienti- ja tuontimäärät on esitetty myös satamittain tavararyhmittäin. Jako on johdettu NST 2007-kuljetustilastoluokituksesta. Raakapuun uittomäärä ja -suorite on esitetty vesistöalueittain.

Matkustaja-alusliikenteen matkustajamäärä ja henkilökuljetussuorite sekä kuljetuksissa käytettyjen alusten määrä on esitetty vesistöalueittain

Saimaan kanavan matkustajaliikennemäärä on esitetty matkustaja-alusten ja huvialusten osalta. Saimaan kanavan alusliikenteen määrä on esitetty aluslajeittain Pällin ja Mälkiän suluilla. Muiden sulkukanavien tiedot on esitetty väylittäin sulkukanavittain.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Rannikon tavaraliikenteen perustiedot saadaan alusten varustamoilta tai alusten suomalaisilta edustajilta valtakunnallisen Portnet-järjestelmän kautta. Sisävesien tavaraliikenteen tiedot ovat peräisin rahtialusten Traficomille antamista liikenneilmoituksista. Raakapuun uittoa koskevat tiedot saadaan uittoa harjoittavilta toimijoilta.

Matkustajaliikenteen tiedot perustuvat matkustajaliikennettä harjoittaville yrityksille ja liikennöitsijöille vuosittain lähetettävään kyselyyn. Yrityskyselyssä ovat mukana yritykset, joilla on matkustajaliikenteeseen katsastettuja, kotimaan liikenteessä toimivia aluksia.

Päivitystiheys

Kuukausittain ja vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kotimaan vesiliikenteen kuukausitilasto julkaistaan noin viisi viikkoa tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Kotimaan vesiliikenteen vuositilasto julkaistaan tilastovuoden päättymisen jälkeen toukokuun lopussa.

Aikasarja

Sekä tavara- että matkustajaliikenteestä on tietoja vuodesta 1980 lähtien.

Asiasanat

merenkulku, kotimaanliikenne, liikenne, sisävesiliikenne, tavaraliikenne, matkustajaliikenne, vesilii-kenne, rannikkoliikenne, uitto

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kvliik/yht.html

Lisätietoja

http://www.stat.fi/til/uvliik/yht.html


Päivitetty 03.06.2020