Bokslutsstatistik över samfärdseln

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/litipa/index_sv.html
Ämnesområdet: Företag
Tangerande ämnesområde: Transport och turism
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Bokslutsstatistik över samfärdseln beskriver hur resultatet för de olika näringsgrenarna inom samfärdseln bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningens struktur. Variabler är resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal som beräknats på basis av dem.

Uppgiftsinnehåll

Statistikenhet är ett självständigt affärsföretag. Materialet innehåller inte koncerner eller företagens arbetsställen, men däremot statens och kommunernas affärsverk av ny typ. Ämnesområdet omfattar inte den offentliga sektorns myndighetsenheter eller icke-vinstsyftande samfund. Som identifieringskod används företagets affärs- och samfundssignum, dvs. FO-nummer.

Materialet omfattar resultat- och balansräkningsuppgifter, specifikationsuppgifter om intäkter och kostnader, uppgifter ur balansspecifikationen, exportuppgifter, ökningar och minskningar av anläggningstillgångar, antalet anställda, löner och socialkostnader. Dessutom innehåller materialet primär- och klassificeringsuppgifter om företagen, som fås ur Statistikcentralens företagsregister.

På basis av materialet produceras nyckeltal efter näringsgren och statistik som beskriver resultat- och balansräkningsuppgifter samt strukturuppgifter.

Eftersom materialet innehåller uppgifter som beskriver affärsverksamheten på enhetsnivå, gäller de allmänna sekretessbestämmelserna för användning och utlämnande av materialet. Den statistik som framställts på basis av materialet är offentligt, dock med den begränsningen att det inte går att identifiera enskilda företag.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen TOL2002, TOL 2008, storleksklassificering, institutionell sektorindelning.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Materialet omfattar täckande uppgifter om nästan alla företag inom alla näringsgrenar med anknytning till trafik. Uppgifterna insamlas delvis direkt från företagen och delvis genom utnyttjande av skattestyrelsens näringsskattematerial och Statistikscentralens företags- och arbetsställeregister. Urvalet för direkt insamling av uppgifter omfattar alla företag som sysselsätter minst 20 personer. Resultat- och balansräkningsuppgifterna för mindre företag och företag som inte besvarat enkäten erhålls ur administrativt material och övriga uppgifter imputeras genom utnyttjande av administrativt material, uppgifter ur företagsregistret och uppgifter ur den egna enkäten. Företagens klassificeringsuppgifter samlas i regel in ur Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Förhandsuppgifterna färdigställs den andra veckan i juni året efter statistikåret. De slutliga bokslutsuppgifterna färdigställs 14 månader efter statistikårets utgång.

Tidsserie

Bokslutsstatistiken har framställts fr.o.m. år 1974.

Nyckelord

anläggningstillgångar, balansräkningar, bokslut, busstrafik, företag, förädlingsvärde, investeringar, lastbilstrafik, lönsamhet, näringsgrenar, omsättning, personal, resultaträkningar, samfärdsel

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/litipa/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.08.2014