Kreditbeståndet

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/lkan/index_sv.html
Ämnesområdet: Finansiering och försäkring
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Av statistiken framgår hur kreditbeståndet och ny utlåning fördelas efter kreditgivar- och kredittagarsektor, kredittagarens näringsgren, finansobjekt samt efter kreditens användningssyfte. Statistikcentralen samlar också in uppgifter om verksamheten hos företag som beviljar minilån som en del av statistiken över kreditbeståndet.

Uppgiftsinnehåll

Kreditbeståndet består av kreditbestånden i euro och annan valuta. Av finansobjekten räknas utlåning, masskuldebrev och penningmarknadspapper med i kreditbeståndet. När det gäller utlåningen omfattar statistiken också nya krediter som lyfts. Uppgifterna granskas efter kreditgivarsektor, kredittagarsektor, kredittagarens näringsgren, finansobjekt samt kreditens användningssyfte.

Från bolag som beviljar minilån samlas uppgifter in om nya krediter under kvartalet, kostnader som hänför sig till dessa, den genomsnittliga maturiteten för nya krediter, kreditbeståndet i slutet av kvartalet och antalet kunder under kvartalet. För de företags del som beviljar minilån ingår de nya krediterna samt uppgifterna om beståndet i siffrorna i den egentliga statistiken över kreditbeståndet.

Alla primäruppgifter på enhetsnivå är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Sektorindelning, näringsgrensindelningen, klassificering efter användningssyfte, klassificering av finansobjekt.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Begreppen och definitionerna i Finlands Banks statistik över monetära finansinstitut är enhetliga med dem i Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet. Mer detaljerade uppgifter om Finlands Banks datainsamling finns på adressen: www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/tase_ja_korko/index.htm.

Statistikcentralen samlar in uppgifter om kreditbeståndet för alla kvartal från andra uppgiftslämnare än monetära finansinstitut, dvs. från försäkringsbolag, övriga finansinstitut, staten och andra socialskyddsfonder än pensionsstiftelser. Uppgifterna om pensionsstiftelsernas kreditbestånd samlas in en gång om året beträffande situationen i slutet av det fjärde kvartalet. Uppgifterna om pensionsstiftelsernas kreditbestånd överförs till kommande kvartal, dvs. uppgifterna är med i de tre första kvartalen för varje år som uppgifterna för sista kvartalet året innan.

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna färdigställs omkring 2,5 månader efter statistiktidpunkten.

Tidsserie

Uppgifter om kreditbeståndet är tillgängliga fr.o.m. år 1948. Begreppen och definitionerna, noggrannhetsnivån samt frekvensen varierar under olika tider.

Nyckelord

banker, bostadslån, finansinstitut, konsumtionskrediter, krediter, kreditgivning, kreditinstitut, lån, snabblån

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/lkan/yht_sv.html


Senast uppdaterad 10.05.2016