Betalningsbalans och utlandsställning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mata/index_sv.html
Ämnesområdet: Nationalräkenskaper
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Betalningsbalansstatistiken är en sammanställning av en ekonomis reala och finansiella transaktioner med omvärlden. Betalningsbalansen omfattar alla transaktioner som görs mellan ekonomiska enheter i en ekonomi (hemort i landet) och ekonomiska enheter i ett annat land (hemort utomlands). Utlandsställningen beskriver stocken av utländska tillgångar och skulder till följd av kapitalflöden som redovisas i den finansiella balansen. Framställningen av statistiken grundar sig på Internationella valutafondens rekommendation BPM6 (Balance of Payments and International Investment Position Manual).

Uppgiftsinnehåll

Med betalningsbalans avses en sammanställning av räkenskaper, som systematiskt beskriver transaktioner mellan en nationell ekonomi och omvärlden under en viss tidsperiod sett både ur den reala ekonomins och det finansiella systemets perspektiv.

Betalningsbalansen består av en bytesbalans, en kapitalbalans och en finansiell balans. Bytesbalansen består av reala transaktioner med utlandet, bl.a. utrikeshandel med varor och tjänster, primära inkomster och sekundära inkomster. Kapitalbalansen omfattar enbart kapitaltransfereringar. Den finansiella balansen omfattar förändringar i direktinvesteringar, portföljinvesteringar, övriga investeringar, finansiella derivat och centralbankens valutareserv. Utlandsställningen beskriver stocken av utländska tillgångar och skulder till följd av kapitalflöden som redovisas i den finansiella balansen. Tillgångarna och skulderna upptas till värdet vid statistikperiodens slut.

Statistiken kan användas vid analysering av ekonomins externa balans, eller förhållandet mellan fordringar och skulder, deras struktur och utveckling, eller vid jämförelse av dem med andra länder.

Vid framställningen av statistiken över betalningsbalansen och utlandsställningen tillämpas anvisningarna och rekommendationerna i IMF:s betalningsbalansmanual (6:e upplagan 2009). I Europa ges anvisningar om statistikföringen av betalningsbalansen av Europeiska centralbanken (den finansiella balansen) och Eurostat (bytesbalansen.

Statistikföringen av betalningsbalansen bygger på Finlands lagstadgade skyldighet att framställa och rapportera statistik över betalningsbalansen till Europeiska centralbanken (ECB) (ECB:s riktlinjer ECB/2011/23) och Europeiska gemenskapernas statistikbyrå Eurostat (Europeiska kommissionens förordning nr 555/2012) samt Internationella valutafonden (IMF).

Klassificeringar

Klassificeringarna i statistiken är landsklassificeringen (alla länder) och sektorindelningen 2012.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Vid framställningen av betalningsbalansstatistiken används direkt datainsamling och uppgifter som härletts ur annan statistik. Tullstyrelsen samlar in uppgifter om utrikeshandel med varor och publicerar statistik över utrikeshandeln. Statistikcentralen samlar in uppgifter om utrikeshandeln med tjänster, sekundära inkomster och kapitaltransfereringar. Statistikcentralen samlar tillsammans med Finlands Bank in uppgifterna för statistikföringen av den finansiella balansen, kapitaltransferingarna och utlandsställningen.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Den månatliga betalningsbalansen publiceras ungefär 6 veckor efter statistikmånadens utgång strax efter publiceringen av utrikeshandelsstatistiken. I samband med varje månatligt meddelande revideras också föregående månads uppgifter. Månadsstatistiken innehåller också uppskattningar av data som samlas in kvartals- och årsvis. Den mer omfattande årsstatistiken färdigställs inom ungefär 10 veckor. Revideringarna och korrigeringarna av månads- och kvartalsstatistiken har inpassats i samma rytm.

Årsstatistik enligt enkäterna om utländska finansiella fordringar ock skulder och utrikeshandel med tjänster färdigställs före hösten påföljande år när alla primäruppgifter har erhållits. De största revideringarna görs enligt ECB:s och Eurostats regler alltid i slutet av mars och september. Årsstatistiken avstäms då mot månads- och kvartalsstatistiken i tidsserierna. Också uppgifterna för statistikåret innan korrigeras. Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Färdigställs eller offentliggörs

Den månatliga betalningsbalansen publiceras ungefär 6 veckor efter statistikmånadens utgång strax efter publiceringen av utrikeshandelsstatistiken.

Tidsserie

En tidsserie enligt BPM6-standarder finns tillgänglig fr.o.m. år 2006.

Nyckelord

betalningsbalans, bytesbalans, handelsbalans, varor, tjänster, primära inkomster, sekundära inkomster, kapitaltransfereringar, kapitalbalans, finansiell balans, direktinvesteringar, utländska direktinvesteringar, portföljinvesteringar, värdepapper, handelskrediter, lån, inlåning, finansiella derivat, valutareserv, utlandsställning, globalisering

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mata/yht_sv.html


Senast uppdaterad 31.03.2020