Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mmtal/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde: Företag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi ersätter Företags- och inkomststatistiken över gårdsbruk och Inkomst- och skattestatistik över gårdsbruk som framställts från referensåret 1973 till år 2004. Den nya statistiken publiceras bara på Statistikcentralens webbsidor. Statistikens första referensår är år 2005. Statistiken beskriver den ekonomiska verksamheten och strukturen hos lantbruksföretagen i Finland. De huvudsakliga uppgiftskällorna i statistiken är lantbruksföretagens skatteuppgifter, uppgifter i landsbygdsnäringsregistret samt enkäter riktade direkt till gårdarna. I statistiken granskas jord- och skogsbruket skilt för sig. Uppgifterna har klassificerats bl.a. efter område, produktionsinriktning och gårdens storlek.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi innehåller uppgifter om lantbruksföretagens inkomster, utgifter, tillgångar och skulder samt förändringar i anläggningstillgångarna. Dessutom finns det en beskrivning över skogsbruket inom lantbruksföretagen. Av de lantbruksföretag som ägs av fysiska personer produceras också kalkyler över makarnas sammanlagda statsskattepliktiga inkomster samt beskattningsbara tillgångar. Kalkylerna baserar sig på personskattematerialet.

Primärmaterialet är sekretessbelagt

Klassificeringar

Uppgifterna har indelats efter kommun, landskap, EU-stödområde, produktionsinriktning, gårdens storlek, ägar- och åldersgrupp.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna i statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi bygger i huvudsak på uppgifter i landsbygdsnäringsregistret och skatteförvaltningens register. Uppgifterna har kompletterats med en statistikenkät som riktats till omkring 9 000 gårdar som valt ut med hjälp av urval.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken görs upp årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna i statistiken är tillgängliga ungefär 15 månader efter att statistikens referensår gått ut.

Tidsserie

Motsvarande uppgifter är tillgängliga fr.o.m. år 1973.

Nyckelord

beskattning, företag, förmögenhet, gårdar, gårdsbruk, inkomster, lantgårdar, lantbruksstöd, privata skogsägare, privatskogsbruk, skogsbranschen, skogsbruk, skulder, utgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mmtal/yht_sv.html


Senast uppdaterad 28.02.2017