Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ntp/index_sv.html
Ämnesområdet: Nationalräkenskaper
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Statistiken följer det Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS 2010 som godkändes genom Europeiska unionens råds direktiv år 2013. Ekonomin beskrivs ur olika synvinklar, med produktion, efterfrågan och resultatbild-ning som mätare. Granskningen omfattar uppgifter både till löpande priser och kedjade volymuppgifter med referensåret 2010. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka näringsgrenar som har ökat, och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lö-nerna har stigit från året innan.

Uppgiftsinnehåll

Den totalekonomiska utvecklingen kvartalsvis med begrepp i enlighet med nationalräkenskaperna. De ursprungliga och säsongrensade serierna samt trendserierna. Uppgifterna till löpande priser och enligt priserna under referensåret 2010. Tidsserierna börjar fr.o.m. år 1990. Uppgifterna är offentliga.

Klassificeringar

Klassificeringarna följer ENS 2010. Näringsgrensindelningen: statistiken framställs för hela landet med en noggrannhet av 21 näringsgrenar. Fast bruttoinvestering: uppgifterna indelade enligt klassificeringen av tillgångar i byggnader, maskiner, utrustning och transportmedel samt produkter som skyddas av im-materiell äganderätt. Beträffande hushållens konsumtion indelning efter hållbarhetsklass (varaktiga, halvvaraktiga, icke-varaktiga varor, tjänster samt turismutgifter netto).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Sammanställandet av kvartalsräkenskaperna bygger på statistik över den ekonomiska utvecklingen, som Statistikcentralen och övriga ämbetsverk gör upp.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Färdigställs 65 dagar efter utgången av varje kvartal.

Tidsserie

Uppgifter fr.o.m. år 1990.

Nyckelord

bruttonationalinkomst, bruttonationalprodukt, efterfrågan, förädlingsvärde, investeringar, konjunktur-växlingar, konsumtion, nationalinkomst, nationalräkenskaper, offentliga utgifter, produktion, samhälls-ekonomi, utbud

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ntp/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.10.2019