Vuxenutbildning vid läroanstalter

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/oaiop/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över vuxenutbildning omfattar uppgifter om yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och musikläroanstalter.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken omfattar uppgifter om bl.a. den undervisningsvolym som ges som vuxenutbildning vid läroanstalterna, antalet deltagare i utbildningen och lärarnas undervisningstimmar.

Klassificeringar

Statistikmaterialet omfattar uppgifter som beskriver läroanstalten, olika regionala indelningar samt Statistikcentralens och undervisningsförvaltningens klassificeringar och internationella klassificeringar av utbildningsområde och utbildningsnivå.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistikcentralen samlar in uppgifter från alla läroanstalter inom skolväsendet som ger vuxenutbildning.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken produceras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

De uppgifter som beskriver föregående kalenderår färdigställs i december följande år.

Tidsserie

Tidsserieuppgifter erhålls fr.o.m. år 1993. Vid granskningen av tidsserier skall förändringarna inom området beaktas.

Nyckelord

läroinrättningar, studerande, utbildning, vuxenutbildning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/oaiop/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.11.2021