Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/plv/index_sv.html
Ämnesområdet: Tjänster
Tangerande ämnesområde: Transport och turism
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servicebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om servicebranscherna ett volymindex där prisernas inverkan har eliminerats.

Beräkningen bygger på estimerad förändring. Summan beräknas efter näringsgren på basis av uppgifterna om de företag som har jämförbara uppgifter om omsättning både för den aktuella månaden och för motsvarande månad året innan. På summorna beräknas sedan förändringen på årsnivå för närings-grenen. Vid beräkningen av förändringen beaktas också effekten av nystartade och nedlagda företag, företagsarrangemang och förändringar av näringsgrenar. Med denna förändring på årsnivå höjs omsättningsindexet för motsvarande månad året innan. De nyaste indextalen kan förändras något på grund av ackumuleringen av material och förändringar i de uppgifter som företagen rapporterat. På grund av kompletteringen av material uppdateras uppgifterna under mer än ett år från publiceringen. Vid beräkningen av indexen för den senaste månaden har använts metodmässig tidsseriemodellering. Detta minskar de revideringar som beror på den långsamma ackumuleringen av material. Statistiken över materialet och indexen är offentliga, dock med den begränsningen att det inte går att få fram upp-gifter om enskilda företag.

Omsättningsgrafer publiceras också för undernäringsgrenar inom byggverksamhet, handel och industrin. I form av specialutredningar producerar vi på beställning också uppgifter om omsättning och exportomsättning inom andra

Uppgiftsinnehåll

ÖVRIGA TJÄNSTER TOTALT

H TRANSPORT OCH MAGASINERING

 • 49 Landtransport; transport i rörsystem
 • 50 Sjötransport
 • 52 Magasinering och stödtjänster till transport

I HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET

 • 55 Hotell- och logiverksamhet
 • 56 Restaurang-, catering och barverksamhet

J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

 • 58 Förlagsverksamhet
 • 59 Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning
 • 60 Planering och sändning av program
 • 61 Telekommunikation
 • 62 IT-tjänster
 • 63 Informationstjänster

L FASTIGHETSVERKSAMHET

M VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK

 • 69-702 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet och konsulttjänster till företag
 • 71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys
 • 72 Vetenskaplig forskning och utveckling
 • 73 Reklam och marknadsundersökning
 • 74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

N UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER

 • 77 Uthyrning och leasing
 • 78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster
 • 79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster
 • 80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet
 • 81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
 • 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster

R KULTUR, NÖJE OCH FRITID

S ANNAN SERVICEVERKSAMHET

 • 94 Intressebevakning; religiös verksamhet
 • 95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar
 • 96 Andra konsumenttjänster

Näringsgrenarna Lufttransport (51) och Post- och kurirverksamhet (53) publiceras inte, men de ingår Transport och magasinering (H) och i övriga tjänster totalt.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen 2008.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Omsättningsindexen bygger på Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ och Statistikcentralens försäljningsförfrågan. Skatteförvaltningens material omfattar alla momsskyldiga företag. I materialet ingår uppgifter som samlats in vid betalnings- och anmälningsförfarande för moms. I försäljningsförfrågan efterfrågas omsättningsuppgifter i huvudsak på företagsnivå, men flerbranschföretag har indelats i verksamhetsenheter för att göra näringsgrenarna mer renodlade. Vid indexberäkning används dessutom primäruppgifter om företag ur Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister, såsom uppgifter om näringsgren.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Omkring 45 dagar från utgången av statistikperioden.

Tidsserie

Omsättningsindexet fr.o.m. år 1995 och volymindexet fr.o.m. år 2010. Basår för tidsserierna är år 2015 (2015=100).

Nyckelord

index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, volymindex, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/plv/yht_sv.html


Senast uppdaterad 14.03.2019