Byggnader och fritidshus

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/rakke/index_sv.html
Ämnesområdet: Boende
Tangerande ämnesområde: Byggande
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över byggnader och fritidshus är en årsstatistik och den beskriver det existerande byggnads- och fritidsbestånd årets sista dag. I byggnadsbeståndet ingår inte tak av lätt konstruktion och kiosker, byggnader som används enbart inom lantbruksproduktionen och inte heller bastu- och ekonomibyggnader som hör till bostadsbyggnaderna. Byggnadsbeståndet omfattar inte heller fritidshus. Med fritidshus avses fritidsbostadshus, som byggts på platsen eller bostadshus som används som semester- eller fritidsbostad. Semesterstugor för affärsverksamhet, byggnader i stugbyar eller koloniträdgårdar räknas inte till fritidshusen. Statistik över byggnader och fritidshus kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde. Uppgifter om byggnader och fritidshus fås i huvudsak ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem dit kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter meddelar uppgifter om byggnader och bostäder som kräver byggnadslov. Statistiken över byggnader och fritidshus är ett totalmaterial.

Uppgiftsinnehåll

Byggnadsbeståndet kan beskrivas bl.a. efter byggnadens användningsändamål (bostadsbyggnad, affärsbyggnad, kontorsbyggnad osv.), byggår, våningsyta, byggmaterial och läge och beståndet av fritidshus bl.a. efter byggnadsår, yta, ägande och läge.

Uppgifter om de olika enheterna är sekretessbelagda enligt lag.

Klassificeringar

Klassificeringar som använts i statistiken över byggnader är bl.a. byggnadsklassificeringen, dvs. klassificering efter byggnadens användningssyfte (bostadsbyggnad, affärsbyggnad, kontorsbyggnad osv.). Uppgifterna om byggnader och fritidshus är tillgängliga med alla regionala indelningar som baserar sig på kommunindelningen, såsom hela landet, län, landskap, ekonomisk region och kommun. Uppgifterna kan också produceras efter postnummerområde samt med en regional indelning baserad på kartkoordinater, t.ex. indelning efter kommunernas delområden.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken över byggnader och fritidshus sammanställs huvudsakligen på basis av uppgifterna i Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem.

Uppdateringsfrekvens

Statistiken framställs årligen. Uppgifterna beskriver situationen årets sista dag.

Färdigställs eller offentliggörs

Primäruppgifterna färdigställs i maj.

Tidsserie

Uppgifterna har samlats in i samband med folkräkningarna åren 1950, 1960, 1970, 1975 och 1980. Fr.o.m. år 1985 till år 2007 har uppgifterna publicerats årligen separat i statistiken Byggnadsbeståndet och i statistiken Fritidshus. Fr.o.m. år 2008 har statistikgrenarna sammanslagits till statistiken Byggnader och fritidshus.

Nyckelord

boende, bostäder, byggande, byggnader, byggnadsbestånd, egnahemshus, flervåningshus, fritidsbostäder, fritidshus, husbyggnad, radhus, småhus, sommarstugor

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/rakke/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.06.2016