Värdepappersföretag

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/spy/index_sv.html
Ämnesområdet: Finansiering och försäkring
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistikcentralen har publicerat statistik över värdepappersföretag på kvartals- och årsnivå ända från situationen vid utgången av år 1998. Bokslutsuppgifter enligt IAS/IFRS-bokslutsstandarder har publicerats fr.o.m. år 2005. Värdepappersföretag är institut som bedriver fondkommissionsrörelse, marknadsgarantrörelse, värdepappersförmedlarrörelse, emissionsarrangemang och förmögenhetsförvaltning i Finland och som erhållit det verksamhetstillstånd som lagen kräver. Värdepappersföretagsverksamhet bedrivs i Finland av inhemska värdepappersföretag och av utländska värdepappersföretags filialkontor i Finland.

Uppgiftsinnehåll

Uppgifter om verksamheten för alla värdepappersföretag med verksamhet i Finland, t.ex. resultat- och balansräkningar, uppgifter om de anställda, kontorsnätet, förvaltningskostnader samt övriga bokslutsuppgifter som är typiska för gruppens verksamhet. Värdepappersföretagen granskas i bokslutsstatistiken såsom grupper som utgörs av självständiga institutioner/beslutsfattande enheter, inte som koncerner. Uppgifter om värdepappersföretag publiceras inte på enhetsnivå på grund av att de är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Bokslutschemana bygger på finansministeriets förordning om bokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag samt Finansinspektionens föreskrifter som kompletterar ovannämnda förordning. De mer detaljerade klassificeringar och begrepp som används vid insamlingen av uppgifter baserar sig på Virati-klassificeringarna och -definitionerna (Virati = Finansinspektionens, Finlands Banks och Statistikcentralens gemensamma samarbetsgrupp för koordination av insamlingen av myndighetsuppgifter).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna samlas in genom Statistikcentralens och Finansinspektionens gemensamma direkta insamling från alla värdepappersföretag som är registrerade i Finland, från deras holdingsammanslutningar och från sådana utländska företags filialkontor som tillhandahåller placeringstjänster i Finland. Uppgifterna samlas in elektroniskt.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

De viktigaste uppgifterna publiceras kvartalsvis. En del av de mer detaljerade specifikationerna uppdateras emellertid bara årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Publikationen Monetära finansinstitut utkommer i en tryckt version fyra gånger om året. Kvartalen 1-3 utkommer med omkring tre månaders eftersläpning. Publikationen över det fjärde kvartalet, som innehåller mer omfattande uppgifter om hela året, utkommer med omkring fem månaders eftersläpning. Noggrannare tidpunkter för offentliggörande anges på förhand på statistikens ingångssida.

Tidsserie

I värdepappersföretagens bokslutsrapportering togs den nya bokslutsstandarden IAS/IFRS togs i bruk i början av år 2005. Bokslutsuppgifter, som innan dess producerats med hjälp av ett enhetligt bokslutsschema, finns tillgängliga kvartalsvis och som årsbokslut för åren 1998–2004. Enhetliga, samlade bokslutsuppgifter från tidigare år finns inte att tillgå.

Nyckelord

balansräkningar, bokslut, företag, placeringstjänster, resultaträkningar, värdepapper, värdepappersföretag

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/spy/yht_sv.html


Senast uppdaterad 02.11.2022