Åtalade, dömda och straff

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/syyttr/index_sv.html
Ämnesområdet: Rättsväsende
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken omfattar uppgifter om straff som utdömts i första instans, påföljdseftergifter och förkastade åtal. Statistiken över åtalade i tingsrätterna och i hovrätterna som första instans omfattar också strafforderböter som utfärdats av åklagaren och ordningsbot som utfärdats av polis, tull eller gränsbevakning. Huvudregeln är att en person redovisas i statistiken lika många gånger som ovan nämnda avgöranden givits gällande honom eller henne. Ett annat centralt framställningssätt som tillämpas i statistiken är den s.k. huvudbrottsprincipen. Enligt den beskrivs varje åtalad eller dömd enligt det grövsta brottet som medför den strängaste straffarten.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken omfattar dem som dömts till olika straff efter antal straff och genomsnittliga straff efter brott. Vanliga strafftyper är ordningsbot, böter, villkorligt fängelse, samhällstjänst och ovillkorligt fängelse. Person under 18-åringen kan dömas till ungdomsstraff.Särskilda straff för tjänstemän är varning och avsättning. Disciplinstraff för soldater är varning, utegångsstraff, disciplinbot och arrest. En juridisk person kan dömas till samfundsbot. Av övriga straffrättsliga påföljder omfattar statistiken körförbud, jaktförbud, djurhållningsförbud och förlust av militär grad som meddelats av domstol. Uppgifter som beskriver den åtalade eller dömda är ålder, kön, nationalitet, födelseland och bostadsort. Uppgifter som ofta efterfrågas, men som inte fås ur denna statistik, är uppgifter om brottsoffren och de privaträttsliga ersättningar som utdömts för dem.

Uppgifterna på enhetsnivå är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Domstol, hovrättsdomkrets, brottsbenämningar för vid var tid gällande lagstiftning, nationalitet och födelseland enligt ISO-standard.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Primärmaterialet över dem som åtalats vid domstol fås ur justitieministeriets och Rättsregistercentralens domslutssystem. Primärmaterialet över strafforder och ordningsböter fås ur motsvarande system vid Rättsregistercentralen. Uppgifterna kompletteras och kontrolleras vid Statistikcentralen.

Uppdateringsfrekvens

Statistiken produceras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken är i sin helhet färdig hösten efter statistikåret.

Tidsserie

Statistik är tillgänglig sedan år 1891.

Nyckelord

brott, brottmål, bötesstraff, domar, fängelse, medborgarskap, rusmedel, straff, utlänningar, åtalade, återfallsbrottslighet

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/syyttr/yht_sv.html


Senast uppdaterad 28.09.2015