Statistik över industrins energianvändning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tene/index_sv.html
Ämnesområdet: Energi
Tangerande ämnesområde: Industri
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över industrins energianvändning beskriver energiförbrukningen inom industrin efter energikälla, näringsgren och område.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken innehåller uppgifter om arbetsställets energianvändning efter bränsle, el och värme, näringsgren och område. För användning och utlämning av material gäller de allmänna sekretessbestämmelserna, eftersom materialet på enhetsnivå innehåller uppgifter som beskriver affärsverksamheten. Den statistik som uppgjorts på basis av materialet är offentlig, dock med den begränsningen att det inte går att identifiera uppgifter om enskilda arbetsställen.

Klassificeringar

Som klassificering används Statistikcentralens bränsleklassificering, näringsgrensindelning och regionala indelning.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifter om industrins energianvändning samlas in från alla arbetsställen till företag som är viktiga ur energianvändningens synvinkel samt från arbetsställen som använder sällsynta bränslen. Insamling av uppgifter om övriga företag med minst 10 anställda sker med hjälp av urval. Med vissa års intervall frågas uppgifter om energianvändning med hjälp av urval också för arbetsställen till företag med färre än 10 anställda. De arbetsställen som hör till urvalet kan variera årligen.

Som uppgiftskällor används också andra uppgifter som samlats in själv eller av andra aktörer, såsom uppgifter i enkäten om produktion av el och värme och miljöförvaltningens VAHTI/YLVA-material, Motivas material om energieffektivitet samt uppgifter från material som samlats in av Energimyndigheten och Finsk Energiindustri rf.

Den direkta datainsamlingen genomförs med en årlig enkät. Enkäten kan besvaras med hjälp av en elektronisk blankett som finns på datainsamlingssidan på internet. Arbetsstället får användar-ID och lösenordet per post. På webbsidan kan man också skriva ut en pappersblankett som sänds per post till Statistikcentralen.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Uppgifterna uppdateras en gång om året.

Färdigställs eller offentliggörs

Den slutliga näringsgrensstatistiken färdigställs omkring 10 månader efter utgången av statistikåret.

Tidsserie

Uppgifter om industrins energianvändning har tidigare samlats in i samband med insamling av uppgifter för allmän statistik och varustatistik gällande industriföretagens arbetsställen och uppgifterna har publicerats fr.o.m. år 1954 i publikationer om industristatistik. Uppgifter är tillgängliga fr.o.m. år 1990. För åren 1990–2000 har tidsserier om energianvändning inom industrin utretts inom ett projekt som finansierats av handels- och industriministeriet. Statistikens datainsamling förnyades fr.o.m. uppgifterna för år 2007.

Nyckelord

arbetsställen, bränslen, elektricitet, energi, energiförbrukning, fjärrvärme, företag, näringsgrenar, tillverkning, värme

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tene/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.08.2018