Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tuottajahintaindeksit

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/thi/
Aihealue: Hinnat ja kustannukset
Sivuavat aihealueet: KansantalousTeollisuusYritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta. Tuottajahintaindeksien alla tuotetaan viittä erillistä indeksiä:

  • Teollisuuden tuottajahintaindeksi
  • Vientihintaindeksi
  • Tuontihintaindeksi
  • Kotimarkkinoiden perushintaindeksi
  • Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi (ent. Tukkuhintaindeksi)

Kaikki yllä mainitut indeksit mittaavat hintakehitystä toisistaan poikkeavalla tavalla, koska hintakäsitteet ja mukana olevat toimialat vaihtelevat indekseittäin.

Tietosisältö

Tuottajahintaindeksit 2015=100 kattavat seuraavat CPA 2015-tuoteluokituksen tuoteluokat: •

  • Teollisuuden tuottajahintaindeksi B-E (mineraaleista vesi- ja ympäristönhuoltopalveluihin)
  • Vientihintaindeksi A-E (maataloudesta vesi- ja ympäristönhuoltopalveluihin)
  • Tuontihintaindeksi A-E (maataloudesta vesi- ja ympäristönhuoltopalveluihin)
  • Kotimarkkinoiden perushintaindeksi A-F (maataloudesta rakentamiseen)
  • Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi A-F (maataloudesta rakentamiseen)

Teollisuuden tuottajahintaindeksi mittaa kotimaisten tuottajien myymien tavaroiden keskimääräistä hintojen muutosta. Indeksi sisältää sekä kotimaahan että ulkomaille myydyt tavarat. Kotimaassa käytettäviksi tarkoitettujen tavaroiden hintana on niin sanottu veroton tehtaanhinta. Vientitavaroiden hintana on viejän saama hinta, joka on yleensä sama kuin viennin FOB-hinta (vapaasti aluksessa).

Vientihintaindeksi mittaa vientitavaroiden FOB-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset vientihinnat muunnetaan euroiksi tilastokuukauden keskikurssilla.

Tuontihintaindeksi mittaa tuontitavaroiden CIF-hintojen (sisältävät kulut, vakuutukset ja rahdin) kehitystä. Valuuttamääräiset tuontihinnat muunnetaan euroiksi tilastokuukauden keskikurssilla.

Kotimarkkinoiden perushintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden hintakehitystä niiden lähtiessä ensimmäistä kertaa markkinoille. Indeksi sisältää sekä kotimaisia että tuontitavaroita. Kotimaisten tavaroiden hintana on veroton tehtaanhinta. Tuontitavaroiden hintana on tuonnin CIF-hinta + tullit.

Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 on vastaava tilasto kuin Kotimarkkinoiden perushintaindeksi, mutta arvonlisä-, valmiste- ja autoverojen muutokset näkyvät tilastossa. Indeksi sisältää sekä kotimaisia tavaroita että tuontitavaroita. Indeksi sisältää arvonlisäveron ja muut välilliset verot. Välillisiä veroja ovat arvonlisäveron lisäksi erilaiset valmisteverot sekä autovero. Kotimaisten tavaroiden hinta muodostuu tehtaan hinnasta, arvonlisäverosta ja muista välillisistä veroista. Tuontitavaroiden hinta puolestaan muodostuu tuonnin CIF-hinnasta, tulleista, arvonlisäverosta ja muista välillisistä veroista.

Käytetyt luokitukset

Luokituksena on perusvuodesta 2015 lähtien tuoteluokitus CPA 2015 (CPA Ver. 2.1), joka on Euroopan Unionin toimialoittainen CPA-tuoteluokitus (European Statistical Classification of Products by Activity) . Lisäksi käytössä on käyttötarkoitusluokitus MIG: energiatuotteet, raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet, investointitavarat, kestokulutustavarat ja muut kulutustavarat. Indekseissä, joiden perusvuosi on 2010, käytetään julkaisutasoina kansallista toimialaluokitusta TOL 2008, joka perustuu Euroopan yhteisön tilastolliseen toimialaluokitukseen NACE Rev. 2. Indekseissä, joiden perusvuosi on 1949, käytetään YK:n kansainvälistä SITC-tavaraluokitusta (Standard International Trade Classification). Tämän lisäksi teollisuuden tuottajahintaindeksissä 1949=100 käytetään YK:n kansainvälistä ISIC-toimialaluokitusta (International Standard Industrial Classification).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Hintatiedot indeksilaskentaa varten kerätään pääosin yrityksiltä. Lisäksi tietoja otetaan muista hintaindekseistä. Hintatietoja on yhteensä yli 5500, mutta määrät vaihtelevat indekseittäin: Teollisuuden tuottajahintaindeksi 2015=100 sisältää noin 600 nimikettä ja 3200 hintatietoa. Vientihintaindeksi 2015=100 puolestaan sisältää noin 320 nimikettä ja 1000 hintatietoa. Tuontihintaindeksin 2015=100 vastaavat luvut ovat noin 600 ja 2200. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 ja Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 käsittävät molemmat noin 860 nimikettä ja yli 4300 hintatietoa.

Kaikki tuottajahintaindekseihin yrityksiltä kerättävät hintatiedot ja tietoja antavat yritykset ovat salassa pidettäviä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausi

Valmistumis- tai julkistamisaika

Julkaistaan tilastokuukautta seuraavan kuukauden 24. päivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Marraskuun tilasto julkistetaan kuitenkin joulun takia edeltävänä arkipäivänä.

Aikasarja

Indeksit uudistetaan yleensä viiden vuoden välein. Tällä hetkellä uusimmat tuottajahintaindeksit ovat perusvuodella 2015=100. Nämä ja vanhemmat sarjat ovat saatavilla Tilastokeskuksen StatFin-palvelusta osoitteesta http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__hin__thi/. Indeksejä koskevia lisätietoja saa Tilastokeskuksesta (sähköposti: thi.tilastokeskus@stat.fi, puh. 029 551 1000 / tuottajahinnat).

Asiasanat

hinnat, hintaindeksit, hyödykkeet, indeksit, kotimarkkinoiden perushintaindeksi, verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi, pelletit, teollisuuden tuottajahintaindeksi, teollisuus, toimialat, tukkuhinnat, tukkuhintaindeksi, tuonti, tuontihinnat, tuontihintaindeksi, tuottajahinnat, tuotteet, vienti, vientihinnat, vientihintaindeksi

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/thi/yht.html


Päivitetty 21.05.2018