Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tlv/
Aihealue: Teollisuus
Sivuavat aihealueet: Yritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Teollisuuden liikevaihtoindeksi kuvaa teollisuusyritysten liikevaihdon kehitystä. Liikevaihtoa kuvataan toimialojensa suurimpien yritysten osalta myyntitiedustelussa kysyttävällä liikevaihdolla ja muiden yritysten osalta Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistosta saatavilla myyntitiedoilla. Liikevaihto ei sisällä arvonlisäveroa. Indeksit lasketaan erikseen liikevaihdosta, kotimaan liikevaihdosta ja vientiliikevaihdosta.

Laskenta perustuu muutosestimointiin. Toimialoittainen summa lasketaan niiden yritysten tiedoista, joilla on vertailukelpoinen liikevaihtotieto sekä tarkasteltavalta kuukaudelta että edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Näin saaduista summista lasketaan toimialalle vuosimuutos. Vuosimuutoksen laskennassa otetaan huomioon myös aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten vaikutus, yritysjärjestelyt ja toimialojen muutokset. Tällä vuosimuutoksella korotetaan edellisen vuoden vastaavan kuukauden liikevaihtoindeksiä. Uusimmat indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi. Aineiston täydentymisestä johtuen tiedot päivittyvät julkistuksissa yli vuoden ajan. Tuoreimman kuukauden indeksien laskennassa on käytetty apuna menetelmällistä aikasarjamallinnusta. Tämä pienentää aineiston hitaasta kertymisestä johtuvia revisioita. Aineistosta laaditut tilastot ja indeksit ovat julkisia; kuitenkin sillä rajoituksella, ettei näistä voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja.

Tietosisältö

Teollisuuden liikevaihtoindeksit julkaistaan seuraavilta toimialoilta:

B Kaivostoiminta ja louhinta

 • 07 Metallimalmien louhinta
 • 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta
 • 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta

C Teollisuus

 • 10 Elintarvikkeiden valmistus
 • 11 Juomien valmistus
 • 13 Tekstiilien valmistus
 • 14 Vaatteiden valmistus
 • 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
 • 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punonta
 • 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
 • 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
 • 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
 • 24 Metallien jalostus
 • 25 Metallituotteiden valmistus
 • 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
 • 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
 • 31 Huonekalujen valmistus
 • 32 Muu valmistus
 • 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto

 • 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto

E Vesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

 • 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu
 • 37 Viemäri- ja jätevesihuolto
 • 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
 • 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut

Koko teollisuutta kuvaavat yhdistelmät:

 • Kaivostoiminta ja teollisuus (BC)
 • Koko teollisuus pl. Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (BCD)
 • Koko teollisuus (BCDE)
 • Teollisuus (uudet tilaukset 13, 14, 17, 20, 21, 24-30)

Muut yhdistelmät ja koontiluokat:

 • Elintarviketeollisuus (10-12)
 • Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus (13-15)
 • Metsäteollisuus (16-17)
 • Kemianteollisuus (19-22)
 • Sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27)
 • Metalliteollisuus (24-30)
 • Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet (MIG): 7-9, 10.6, 10.9, 13.1-13.3, 16, 17, 20.1-20.3, 20.5, 20.6, 22-24, 25.5-25.7, 25.9, 26.1, 26.8, 27.1-27.4, 27.9
 • Investointitavarat (MIG): 25.1-25.4, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 28, 29, 30.1-30.4, 32.5, 33
 • Kestokulutustavarat (MIG): 26.4, 26.7, 27.5, 30.9, 31, 32.1, 32.2
 • Muut kulutustavarat (MIG): 10.1-10.5, 10.7, 10.8, 11, 12, 13.9, 14, 15, 18, 20.4, 21, 32.3, 32.4, 32.9
 • Liikevaihtoindeksejä ei julkaista seuraavilta toimialoilta:
 • 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
 • 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
 • 21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
 • 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus
 • 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
 • 27 Sähkölaitteiden valmistus
 • 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus

Toimialojen tiedot ovat kuitenkin mukana yhdistelmäluokissa ja koko teollisuuden luvuissa.

Myös rakentamisen, kaupan ja muiden palveluiden alatoimialoista julkaistaan liikevaihtokuvaajia.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus 2008.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Liikevaihtoindeksit perustuvat Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineiston tietoihin ja Tilastokeskuksen myyntitiedusteluun. Verohallinnon aineisto kattaa kaikki arvonlisäverovelvolliset yritykset sekä säännöllisesti palkkoja maksavat yritykset. Aineisto sisältää arvonlisäveron maksu- ja ilmoitusmenettelyssä kerätyt tiedot. Myyntitiedustelussa liikevaihtotietoja kysytään pääasiassa yritystasolla, mutta monitoimialaisia yrityksiä on jaettu toimialapuhtauden parantamiseksi toimialayksiköihin. Lisäksi indeksien laskennassa käytetään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä saatavia yritysten perustietoja, kuten toimialatietoa.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Noin 45 päivää tilastoajanjakson päättymisestä.

Aikasarja

Alkaen vuodesta 1995. Aikasarjojen perusvuotena on vuosi 2015 (2015=100).

Asiasanat

indeksit, liikevaihto, suhdannevaihtelut, teollisuus, toimialat, vienti, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tlv/yht.html


Päivitetty 12.03.2019