Volymindex för industriproduktionen

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ttvi/index_sv.html
Ämnesområdet: Industri
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Volymindexet för industriproduktionen beskriver den månatliga förändringen av produktionen till fast pris inom industrin. Syftet med statistiken är att ge snabb och tillförlitlig information om industrins konjunkturutveckling på en detaljerad näringsgrensnivå.

Uppgiftsinnehåll

Populationen består av alla industriella arbetsställen och företag. I de näringsgrenar som använder omsättning ingår alla företag. Datainsamlingen för volymindexet för industriproduktionen baserar sig på urval av näringsgrenar som omfattar de företag som har det största förädlingsvärdet i näringsgrenarna.

Volymindexet för industriproduktionen är urvalsstatistik ifråga om den egna datainsamlingen. I volymindexet används totalmaterial för omsättningsuppgifternas del. De uppgiftslämnare som valts med i urvalet frågas månatligen efter produktionsvolymen på de varor som arbetsstället eller den juridiska enheten producerat eller alternativt efter värdet av totalproduktionen, värdet av producerade industriella tjänster och marginalen i den kommersiella verksamheten. Vad gäller företag med färre än 50 anställda kompletteras Statistikcentralens egen datainsamling med Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ (tidigare periodskattematerialet).

Inom de näringsgrenar där man använder omsättningsuppgifter eller index bygger beräkningen på förändringsestimering. Uppgifterna kan inte beräknas direkt genom summering, eftersom det inte finns ett fullständigt material att tillgå för de senaste månadernas del: bara uppgifter från en del av företagen finns insamlat. Med metoden jämför man jämförbara observationer för redovisningsmånaden och motsvarande månad året innan genom att beakta t.ex. företagsarrangemang och ändringar i rapporteringspraxis i bokföringen. Indexen beräknas månatligen på nytt till dess materialet är slutligt.

Vid beräkningen av indexen för de senaste månaderna har man som hjälp använt metodmässig tidsseriemodellering. Detta minskar revideringar som beror på den långsamma ackumuleringen av material. Uppgifterna för den senaste månaden i statistiken publiceras med en eftersläpning på omkring en och en halv månad. För detaljhandeln och dagligvaruhandelns del publiceras uppgifterna för den senaste månaden med något under en månads eftersläpning. (En noggrannare beskrivning i kvalitets- och metodbeskrivningarna för omsättningsindexet för industrin)

Beräkningen av statistiken inleds genom att beräkna förändringar i volymen för enskilda arbetsställen eller juridiska enheter. Detta gör man för att kunna bilda ett unikt tal som beskriver utvecklingen av ett enskilt arbetsställe eller juridisk enhet. De varuspecifika uppgifterna viktas ihop genom att som vikt för varje vara använda värdet av föregående års produktion. Värdeuppgifterna deflateras i det här skedet.

I Finland räknas volymindexet för industriproduktionen som ett kedjeindex med rörliga vikter där den viktstruktur som används vid beräkningen uppdateras årligen. Fördelen med en ständig uppdatering är att statistiken så snabbt som möjligt återspeglar förändringar i industrins struktur. Nackdelen är bland annat att indextalen kan revideras nästan två år bakåt.

Näringsgren som använts i publikationen över volymindexet för industriproduktionen: Näringsgren TOL 2008 2015=100 BCD Hela industrin B Utvinning av mineral 07 Utvinning av metallmalmer C Tillverkning C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26–27) 10 Livsmedelsframställning 10-11 Livsmedelsindustri 11 Framställning av drycker 13 Textilvarutillverkning 13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 14 Tillverkning av kläder 15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o dyl (exkl. möbler): tillverkning av varor av halm och rotting 16-17 Skogsindustri 17 Pappers- och pappersvarutillverkning 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 19–22 Kemisk industri 23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 24 Stål- och metallframställning 24–30 Metallindustri 24-30_33 Metallindustri Metallindustri (24-30) exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter (26-27) 25 Tillverkning av metallvaror (exkl. maskiner och apparater) 25,28,29,30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26–27 El- och elektronikindustri 28 Tillverkning av övriga maskiner 28_33 Maskinindustri 29-30 Tillverkning av transportmedel 31 Tillverkning av möbler 32 Annan tillverkning 33 Reparation och installation av maskiner och apparater D Försörjning av el, gas, värme och kyla Råvaror och produktionsvaror Investeringsvaror Varaktiga konsumtionsvaror Övriga konsumtionsvaror 07_24 Utvinning av metallmalmer och stål- och metallframställning 07_24- 30_33 Teknologiindustri

Klassificeringar

I volymindexet för industriproduktionen används tre klassificeringar: En tillämpning som utarbetats för de behov statistiken över industrikonjunkturer ställer, som bygger på EU:s varunomenklatur (Prodcom), näringsgrensindelningen (TOL 2008) och klassificeringen av användningsändamål (MIG). Syftet med klassificeringen av användningsändamål är att gruppera de mest detaljerade näringsgrensnivåerna efter användningsändamål för de produkter som är typiska för näringsgrenarna. I klassificeringen används fem grupper: Energiprodukter, råvaror och produktionsvaror, investeringsvaror, varaktiga konsumtionsvaror och andra konsumtionsvaror. Utgående från näringsgrensindelningen bildas dessutom några summanivåer som setts som viktiga. Sådana är t.ex. skogsindustrin, den kemiska industrin, metallindustrin samt annan metallindustrin.

Näringsgrensindelningen 2008: Handböcker 4, Statistikcentralen 2008.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken täcker huvudgrupperna B Utvinning av mineral, C Tillverkning, D Försörjning av el, gas, värme och kyla. Med några få undantag publiceras också huvudgruppernas underserier på minst näringsindelningens tvåsiffernivå. Utöver de ursprungliga indexserierna publiceras arbetsdagskorrigerade serier, säsongrensade serier och trendserier. Säsongrensning görs med Tramo/Seats-metoden.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Den 10:e i följande månad efter utgången av statistikperioden.

Tidsserie

Indexets basår är 2015 (2015=100). Tidsserier kan beställas separat fr.o.m. år 1954.

Nyckelord

index, konjunkturväxlingar, varor, näringsgrenar, produkter, produktion, tillverkning, volymindex

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.10.2019