Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Työvoimakustannustutkimus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tvtutk/
Aihealue: Palkat ja työvoimakustannukset
Sivuavat aihealueet: Työmarkkinat
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Työvoimakustannustutkimus kuvaa työvoimakustannusten tasoa ja rakennetta määrävuosina. Tilasto kattaa lähes koko yksityisen sektorin, sekä valtion ja kuntasektorin. Tilaston ulkopuolelle jäävät maa-, metsä- ja kalatalous.

Työvoimakustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, jotka syntyvät työnantajille työvoiman työllistämisestä. Niihin kuuluvat palkkojen lisäksi työnantajan maksamat sosiaalikustannukset ja eräät muut kustannuserät (mm. työterveyshuolto, rekrytointi, henkilöstökoulutus).

Tietosisältö

Työvoimakustannusten tasoa mitataan kustannuksina tehtyä työtuntia kohden ja rakennetta työvoimakustannuserien osuutena kokonaistyövoimakustannuksista sekä kustannuserien suhteena kokonaispalkkoihin ja tehdyn työajan palkkoihin.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus 2008 (TOL 2008)

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Työvoimakustannustilasto on useista Tilastokeskuksen tilastoista ja muiden laitosten lähdeaineistoista johdettu tilasto. Tärkeimmät lähteet ovat työvoimakustannusindeksi ja palkkarakennetilasto.

Pääosa tilaston palkkakustannustiedoista saadaan neljännesvuosittaisen työvoimakustannusindeksin yrityskohtaisista ja kuntasektorin kunta- ja toimialakohtaisista tiedoista. Yrityskohtaisia tietoja on täydennetty palkkarakennetilaston aineistolla, josta on saatu tiedot työvoimakustannusindeksistä puuttuvista pienistä (toimialasta riippuen alle 20 tai alle 30 palkansaajan) yrityksistä, sekä täydennystietoa työvoimakustannusindeksin aineiston yritysten tietoihin. Kaikki valtiosektoria koskevat tiedot on saatu Valtiokonttorin ylläpitämään TAHTI-rekisteriin perustuvasta aineistosta.

Tieto yritysten palkansaajien työpanoksesta perustuu työvoimakustannusindeksin yrityskohtaisiin tietoihin, sekä työvoimatutkimuksen ja palkkarakennetilaston yksilökohtaisiin tietoihin. Työpanostiedon laskentamenetelmässä olennainen osa on työvoimatutkimuksen tiedoista muodostettu työajan rakennetta (tehtyjen tuntien ja poissaolojen keskinäiset osuudet) koskeva mallinnus, jonka tiedot on yhdistetty palkkarakennetilaston yksilökohtaisiin tietoihin.

Muut kuin palkkasummaan ja työpanokseen liittyvät tiedot on saatu muista Tilastokeskuksen aineistoista ja hallinnollisista rekistereistä. Näitä tietoja ovat sosiaalivakuutuskustannukset, työterveyshuollon kustannukset, työnantajien saamat sairauspäivärahat ja muut korvaukset sekä yritysten koulutuskustannukset.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Työvoimakustannustutkimus tehdään joka neljäs vuosi osana EU:n tutkimusohjelmaa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tutkimus valmistuu noin 18 kuukauden kuluttua tutkimusvuoden päättymisestä.

Aikasarja

Tietoja on vuodesta 1996 lähtien. Tilasto ilmestyi ensimmäisen kerran vuoden 1996 työvoimakustannuksia koskien ja käsitti tuolloin vain osan toimialoista. Vuotta 2008 koskevasta tilastosta lähtien ovat mukana olleet kaikki työnantajasektorit eli yksityiset, vähintään kymmenen työntekijän yritykset sekä kuntasektori ja valtio.

Asiasanat

julkinen sektori, kustannukset, palkat, sosiaaliturvamaksut, toimialat, työvoimakustannukset, yksityinen sektori

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tvtutk/yht.html

Lisätietoja

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos on tehnyt työvoimakustannustilastoja 1940-luvun lopulta vuoteen 1992 saakka neljän-viiden vuoden välein lähinnä teollisuuden toimialoilta työnantajajärjestöjen jäsen-yrityksistä. Valtion työmarkkinalaitos on tehnyt valtiota koskevia työvoimakustannustilastoja vuosilta 1990, 1996, 2000 ja 2004. Tilastokeskus on tehnyt työvoimakustannustilastoja kuntasektorilta vuodesta 1990 alkaen.

Vuodesta 1996 alkaen tutkimus on liittynyt EU:n kaikkia jäsenmaita koskevaan tutkimusohjelmaan ja vuodesta 2004 lähtien tutkimus sisältää kaikki toimialat lukuun ottamatta maa-, metsä- ja kalataloutta (TOL A).

Vuoden 1996, 2000 ja 2004 julkaisuissa on tietoja myös henkilöstöryhmittäin (jalostusaloilta työntekijät ja toimihenkilöt, palvelualoilta koko- ja osa-aikaiset henkilöt) toimialojen kirjaintasolla (Yksityisen sektorin työvoimakustannukset 1996, Palkat 1998:15; Työvoimakustannukset 1996. Sektorivertailu, Palkat 1999:6; Työvoimakustannukset 2000.Yksityinen sektori ja sektorivertailu, Palkat 2002:17; Työ-voimakustannukset 2004, Palkat ja työvoimakustannukset 2007).


Päivitetty 21.05.2015