Utländska dotterbolag i Finland

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ulkoy/index_sv.html
Ämnesområdet: Företag
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland. Med hjälp av uppgifterna kan man bedöma företagens världsomspännande nätverksarbete, som är en del av globaliseringen. Dessutom används uppgifterna för att beskriva ägarstrukturen hos de företag som verkar i Finland samt för att uppskatta hur attraktiva de är för utländska företag eller andra institutioner. Statistiken bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007.

Uppgiftsinnehåll

Syftet med statistiken är att identifiera alla utländska dotterbolag som verkar i Finland samt de institutionella enheter som utövar bestämmande inflytande. I statistiken definieras dessutom hemlandet för dessa institutionella enheter. Till de utländska dotterbolagen fogas från Statistikcentralens övriga material uppgifter om egenskaper på enhetsnivå som t.ex. omsättning och antal anställda.

Klassificeringar

Klassificeringar som använts i materialet är landsklassificeringen och näringsgrensindelningen (TOL 2002). Uppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL 2008 publiceras fr.o.m. november 2009.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Som ram för statistiken används Statistikcentralens företagsregister som täckande beskriver strukturen och verksamheten hos de företag som verkar i Finland. En annan viktig uppgiftskälla, Statistikcentralens koncernregister, innehåller uppgifter om ägande och bestämmande inflytande i koncerner, men täckande uppgifter om alla företags utlandsinnehav och/eller bestämmande inflytande är inte tillgängliga i det administrativa materialet. Därför sammanslås uppgifter ur olika källor. Uppgifterna om bestämmande inflytande uppdateras genom bevakning av ekonominyheter (bl.a. företagsförvärv), företagens webbsidor och årsberättelser. I samband med Statistikcentralens bokslutsenkät frågar man dessutom företagen efter uppgifter om företagens ägarstruktur. Vid uppdateringen av uppgifterna i statistiken används också administrativt material från Finlands Bank samt Invest in Finland som är underställd Arbets- och näringsministeriet.

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna offentliggörs omkring 11 månader efter utgången av statistikåret, genast då företagsregistret är klart. Exakt datum anges i statistikkalendariet på adressen http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index_sv.html.

Tidsserie

Uppgifter har samlats in årligen sedan statistikåret år 1994. Jämförbara uppgifter finns tillgängliga fr.o.m. år 2004.

Nyckelord

företag, globalisering, omsättning, personal, utländskt ägarskap

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ulkoy/yht_sv.html


Senast uppdaterad 19.08.2015