Nationalräkenskaper, årsvis

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/vtp/index_sv.html
Ämnesområdet: Nationalräkenskaper
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem, som beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäck-ande, systematiskt och detaljerat sätt. De grundar sig på det europeiska systemet för nationella och re-gionala räkenskaper (Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS2010), som följer de världsomfattan-de rekommendationerna för nationalräkenskaper SNA2008 (System of National Accounts).

I beräkningarna av kapitalstocken beskrivs de fasta kapitaltillgångar som används vid produktion av varor och tjänster, bruttokapitalbildning, fysisk avskrivning samt värdeminskning, dvs. kapitalförslit-ning.

Uppgiftsinnehåll

I nationalräkenskaperna anges de centrala nyckeltal som beskriver det samhällsekonomiska läget och samhällsekonomins utveckling i Finland, dvs. bruttonationalprodukten och bruttonationalinkomsten samt komponenter i dem. Den samhällsekonomiska produktionen, inkomster, inkomstanvändning och kapitalbildning beskrivs enligt indelningen i ekonomiska aktiviteter och sektorer. Uppgifterna om pro-duktion, sysselsättning och kapitalbildning redovisas efter ekonomisk aktivitet och näringsgren. Upp-gifterna om konsumtionen beskrivs efter användningsändamål och hållbarhet. Uppgifterna om den of-fentliga verksamheten redovisas också enligt uppgiftsklassificering. Dessutom finns det uppgifter om skatter och socialförsäkringspremier enligt nationalräkenskaperna. I tillgångs- och användningstabellerna beskrivs uppgifterna om tillgång och efterfrågan i samhällsekonomin efter produktgrupp.

Kapitalstocken estimeras med en kalkylmodell som baserar sig på metoden för ackumulerad investering. De totala kapitaltillgångarna beräknas som nettobegrepp för alla typer av kapitalvaror också kapitalets bruttostock finns tillgängliga separat vid behov. Uppgifterna i kapitalstockskalkylerna används i produktivitetskalkylerna samt som estimat för förslitning av fast kapital i nationalräkenskaperna. De fasta kapitaltillgångarna är en central utgångspunkt vid fastställandet av nationalförmögenheten.

Datainnehållet bygger på Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS 2010, som följer de världsom-fattande rekommendationerna för nationalräkenskaper SNA2008 (System of National Accounts). Na-tionalräkenskapssystemet omfattar primärstatistik, olika register och uppgifter som frågas separat. Mer-parten av uppgifterna är offentliga, de enskilda enhetsvisa uppgifterna är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Sektorindelningen ISL2012, näringsgrensindelningen TOL2008, klassificeringen av producenttyp, klassificeringen av de ekonomiska aktiviteterna enligt ENS2010, klassificeringen av konsumtionsutgif-ter COICOP, uppgiftsklassificeringen COFOG. Produktklassificeringen i tillgångs- och användningsta-bellerna baserar sig på EU:s näringsgrensbaserade produktklassificering CPA. Klassificeringarna bygger på de standarder som krävs i Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS2010.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Nationalräkenskaperna är en härledd statistik. Vid sammanställandet av statistiken används en mycket stor mängd statistiskt material som producerats av Statistikcentralen och andra instanser. Statistiken är i huvudsak ekonomisk och social statistik (t.ex. statistik över företagens strukturer, arbetskraftsunder-sökning, prisindex, särskilda produktmaterial, såsom industrins produktions-, råvaru- och bränslestatistik inom industrins varustatistik) samt ett stort antal material utanför Statistikcentralen (t.ex. statens bokslutsmaterial, statistik över försäkringsbolag). Uppgifterna bearbetas enligt begreppen och defini-tionerna i nationalräkenskaperna.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

De första förhandsuppgifterna från föregående år publiceras i februari–mars (icke kapitalstocken). För-handsuppgifterna enligt ett omfattande datainnehåll publiceras i juli och uppgifterna preciseras i januari följande år. De slutliga tillgångs- och användningstabellerna för året publiceras i december t+2 och räkenskapernas hela datainnehåll i januari t+3.

Färdigställs eller offentliggörs

Mars, juli, december, januari.

Tidsserie

Tidsserierna enligt ENS2010 har räknats fr.o.m. år 1975 och de nyaste uppdateras kontinuerligt. Tidsse-rierna enligt FN:s räkenskapsrekommendation SNA68, som avviker från denna serie, erhålls separat för åren 1960–74. De historiska serierna för nationalräkenskaperna sträcker sig ända till 1860 (se national-ekonomins historiska serier). Tillgångs- och användningstabellerna har räknats fr.o.m. år 1995.

Uppgifter i kapitalstockskalkylerna är tillgängliga fr.o.m. år 1960 till löpande och fasta priser samt efter typ av kapitalvara, näringsgren och sektor. I form av separat förfrågan fås utvalda uppgifter om kapital-stocken ända från år 1920.

Nyckelord

bruttonationalinkomst, bruttonationalprodukt, bytesbalans, efterfrågan, försörjningsbalans, förädlingsvärde, inkomster, investeringar, kapital, kapitalbildning, kapitalstock, konsumtion, konsumtionsutgifter, nationalinkomst, nationalräkenskaper, offentliga utgifter, produktion, samhällsekonomi, skattekvot, skulder, skuldsättningsgrad, sparkvot, sysselsättning, utbud, utrikeshandel

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/vtp/yht_sv.html

Mera information

Räkenskaperna enligt ENS2010 och innehållsändringarna jämfört med tidigare räkenskaper beskrivs i en publikation som kommer ut hösten 2014. Räkenskaperna enligt ENS95 och innehållsändringarna jämfört med tidigare räkenskaper har beskrivits i publikationerna Kansantalouden tilinpito 2001-2010, SVT Kansantalous 2011; Kansantalouden tilinpito 1999-2008, SVT Kansantalous 2010; Kansantalou-den tilinpito 1995-2004 Uudistetut aikasarjat, SVT Kansantalous 2006; Kansantalouden tilinpito Aika-sarjat 1975-2002, Osa I Uudistetut taulukot 1989-2002, SVT Kansantalous 2004:2 A samt Kansanta-louden tilinpito 1975-1998, Aikasarjat, SKT95 uudistus, SVT Kansantalous 2000:1. Texterna finns också på svenska och man kan begära dem från Statistikcentralen.


Senast uppdaterad 31.01.2022