Statistik över företagsstöd

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/yrtt/index_sv.html
Ämnesområdet: Företag
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över företagsstöd innehåller uppgifter om företagsstöd efter typ av stöd. Dessa är direkta stöd, lån och borgen. Statistiken baserar sig på uppgifter från vissa offentligt ägda institutioner som beviljar och betalar stöd. Uppgifterna har indelats efter näringsgren och storleksklass för de företag som fått stöd samt efter typ av stöd och utbetalare av stöd.

Uppgiftsinnehåll

Materialet innehåller uppgifter om företagsstöd som offentligt ägda institutioner, dvs. Handels- och industriministeriet (HIM) och arbetsministeriet (AM) (fr.o.m. år 2008 Arbets- och näringsministeriet (ANM), Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) samt Finnvera och Tekes beviljat och betalt, efter typ av stöd (direkt stöd, lån, kapitallån och borgen) samt efter stödform (t.ex. investeringsstöd, produktutvecklingsstöd, energistöd, sysselsättningsstöd, miljöstöd). Materialets datainnehåll varierar något efter utbetalare. Uppgifter i Statistikcentralens bokslutsstatistik och företagsregister har fogats till materialet.

Statistiken omfattar inte lantbruksstöd. Inte heller skattestöd ingår i statistiken eftersom de inte hänför sig till enskilda företag.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen TOL 2008. Storleksklass efter antal anställda.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken baserar sig på de uppgifter som offentligt ägda institutioner som betalat stöd levererat till Statistikcentralen. Vid Statistikcentralen har stöden efter mottagare sammanslagits med typ av stöd på årsnivå. Till uppgifterna per mottagare sammanslås, på basis av företagsnumret, klassificeringsuppgifter ur Statistikcentralens företagsregister och bl.a. omsättningsuppgifter ur bokslutsstatistiken. Då man inte har alla stödmottagares företagsnummer, har man inte kunnat sammanslå andra uppgifter för en del av företagen.

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna offentliggörs omkring 18 månader efter utgången av statistikåret. Exakt datum anges i statistikkalendariet på adressen http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index_sv.html.

Tidsserie

Uppgifter publiceras fr.o.m. år 2004.

Nyckelord

företag, företagsstöd, lån, statsgaranti, statsstöd

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/yrtt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 29.03.2017