Internationellt samarbete

Målsättningar

 • att förbättra jämförbarheten mellan statistik
 • att främja användningen av internationella statistikuppgifter
 • att utbyta och utnyttja erfarenheter om statistikväsendet mellan länder
 • att utveckla statistik, statistiska begrepp och metoder

Forum för internationellt samarbete

 • Europeiska unionen (kommissionen, ECB)
 • OECD, FN
 • de nordiska länderna
 • statistikverk i olika länder
 • vetenskapliga organisationer

EU-samarbete inom statistik

Statistikverken i Europeiska unionens medlemsländer och Europeiska gemenskapernas statistikverk Eurostat bildar tillsammans det Europeiska statistiksystemet (ESS). Dess uppgift är att producera statistik för EU-organen, att utveckla och förenhetliga statistik som medlemsländerna gör upp samt att förbereda lagstiftning som berör statistik.

Tillförlitlig, jämförbar statistik från medlemsländerna är särskilt viktig för beslutsfattande, uppföljning och värdering inom EU. Statistik används bl.a. i

 • ekonomi och penningpolitiken (EMU)
 • landsbygdspolitiken
 • allokering av understöd ur strukturfonden
 • EU:s utvidgningsprocess
 • fastställandet av medlemsavgiftsandelar

Vetenskapliga organisationer

Viktiga internationella vetenskapliga organisationer med tanke på verksamheten:

Export av kunnande inom statistik

Målet för internationell konsultering inom statistik är att

 • stöda mindre utvecklade länder i förnyelse och förbättring av statistikväsendet
 • öka finländarnas kunskap om jämförbarheten och kvaliteten speciellt av statistik från närområdena
 • utveckla de anställdas kunnande inom internationella projekt

International Consulting News -nyhetsbrev (på engelska)