Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta

Valtiovarainministeriön asetuksessa Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta määritellään Tilastokeskuksen maksulliset suoritteet.

Tilastokeskuksen maksullista toimintaa ohjaavat valtiovarainministeriön asetuksen lisäksi valtion maksuperustelaki ja valtion maksuperusteasetus.

Valtion maksuperustelaki (Finlex) on valtion maksullista toimintaa sääntelevä yleislaki, jota noudatetaan, jollei muualla laissa ole toisin säädetty. Siinä valtion suoritteet jaetaan maksullisiin ja maksuttomiin sekä maksulliset suoritteet edelleen julkisoikeudellisiin ja muihin suoritteisiin. Julkisoikeudellisissa suoritteissa edellytetään omakustannushintojen käyttöä, kun taas muut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Tilastokeskuksen kaikki maksulliset suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisen perustein.

Valtion maksuperusteasetuksessa (Finlex) määritellään suoritteen omakustannusarvon laskeminen. Asetuksessa säädetään lisäksi maksujen perintään ja korkoon liittyvistä asioista.

Päivitetty 18.4.2024