Verksamhet

Statistikcentralen är ett självständigt statligt ämbetsverk inom Finansministeriets förvaltningsområde. Vår viktigaste uppgift är att publicera tillförlitlig statistik för alla. Största delen av de statistikuppgifter som vi producerar är fritt tillgängliga på webben.

Utöver statistik producerar vi material som forskare kan utnyttja i sina undersökningar, gör på beställning olika utredningar utgående från materialet, deltar i samhällelig diskussion, främjar statistisk läskunnighet i samhället och hjälper dem som behöver information att hitta statistiska uppgifter.

Finansiering

Statistikcentralens verksamhet finansieras från statsbudgeten, med avgiftsbelagd serviceverksamhet samt med finansiering från andra statliga myndigheter och EU. År 2022 utgjordes sammanlagt 73 procent av finansieringen av ett verksamhetsanslag från statsbudgeten.

Finansieringstruktur

Olika andelar av finansieringen som cirkeldiagram. Omkostnadsanslag 73 procent. Intäkter från avgiftsbelagd verksamhet 14 procent. Anslag som överförts från tidigare år 9 procent. Extern finansiering 4 procent.

Personal

I slutet av år 2022 arbetade 811 experter vid Statistikcentralen, av vilka 160 var statistikintervjuare. Av de anställda var något under 60 procent kvinnor. Sammanlagt 74 procent av de anställda hade minst lägre högskoleexamen.

Personalens könsfördelning år 2022

Stapeldiagram över könsfördelningen. 478 kvinnor och 333 män.

Personalens åldersfördelning år 2022

Horisontellt stapeldiagram. Flest arbetstagare i åldern 55–64 år, 254. 45–54-åringar, 202. 35–44-åringar, 176. 25–34-åringar, 152. Antalet under 25-åringar var 7 och över 65-åringar 20.

Samarbete

Vi producerar merparten av Finlands officiella statistik, som vi utvecklar tillsammans med andra statistikproducenter. Vi arbetar också aktivt i internationella nätverk där statistikföringen planeras och styrs.

Viktiga partner för statistikproduktionen är registermyndigheter, övriga inhemska statistikproducenter samt EU:s statistikbyrå Eurostat och olika länders statistikbyråer.

För att garantera kvaliteten på de statistiska metoderna har Statistikcentralen ingått samarbetsavtal med universitet. Statistikcentralen samarbetar också med Statistiska Samfundet i Finland r.f.

Intressentgrupper

Centrala samhälleliga intressentgrupper är Finansministeriet som ansvarar för verksamhetens resultatstyrning samt övriga ministerier. En viktig intressentgrupp för oss är också uppgiftslämnarna, dvs. företag, kommuner, andra sammanslutningar och medborgare, från vilka uppgifter samlas in för statistik.