Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Ikä ei välttämättä kartuta tilipussia

18.2.2013
Twitterissä: @MikaIdman

Nelikymppiset saavat useimmilla aloilla parasta palkkaa. Ikääntyneempien keskiansiot ovat pienempiä kaikissa muissa ammattiryhmissä paitsi erityisasiantuntijoilla. Nuorempien ansioita kasvattavat erilaiset lisät.

Ikääntyneiden palkkojen lisäksi viime aikoina on puitu nuorten heikkoa ansiotasoa. Tarkastelu iän suhteesta palkkatasoon on siis hyvin ajankohtainen.

Vuonna 2011 palkansaajista alle 30-vuotiaita oli noin 15 prosenttia, 30–59-vuotiaita oli 79 prosenttia ja yli 60-vuotiaita 6 prosenttia. Keskimäärin parhaiten ansaitaan keski-ikäisenä. Nuoret ja eläke-ikää lähestyvät saavat usein tyytyä alempaan palkkatasoon.

Palkansaajilla nuorimman ikäryhmän ansiot ovat selvästi pienimmät. Kuukausiansioiden keskiarvo oli vuonna 2011 hieman alle 2 500 euroa kuukaudessa.

Vanhempien ikäryhmien kuukausiansio olivat huomattavasti korkeammat, hieman yli 3 200 euroa. Tarkempi ammattiryhmittäinen tarkastelu kuitenkin osoittaa, että eläkeikää lähestyvien keskiansio on usein pienempi kuin nuoremmilla ikäryhmillä.

Palkkataso nousee yleisesti keskimäärin 40–44-vuotiaiden ikäryhmään asti. Vanhemmissa ikäryhmissä keskimääräiset ansiot eivät enää ole nuorempia ikäryhmiä suurempia vaan joissain tapauksissa jopa pienempiä.

Kuvio 1. Palkansaajien ansiot ikäryhmittäin eri sektoreilla vuonna 2011

Kuvio 1. Palkansaajien ansiot ikäryhmittäin eri sektoreilla vuonna 2011

Lähde: Palkkatilastot. Tilastokeskus

Valtiolla leipä levenee uran lopulla

Työmarkkina­sektorilla on merkittävä vaikutus ansioihin. Julkisen sektorin palkansaajilla ansioiden kasvu pysähtyy 40–44-vuotiaiden ikäryhmään. Sen jälkeen keskiansiot pysyvät jokseenkin samalla tasolla.

Poikkeuksena ovat valtion palkansaajat, joilla ansiot nousevat eläkeikää lähestyttäessä aiempaa selvästi korkeammalle tasolle. Syynä lienee valtion palkansaajarakenne: suuri osuus palkansaajista on erityisasiantuntijoita, joiden keskipalkka yleensä nousee eläkeikään asti.

Yksityisellä sektorilla työskentelevillä ansiot nousevat noin neljäänkymmeneen ikävuoteen asti. Sen jälkeen ikäryhmien keskiansio on joko sama tai alempi kuin nuoremmilla ikäryhmillä. Tätäkin selittää osin palkansaajarakenne. Yksityisellä sektorilla on paljon tehtäviä, joissa esimerkiksi ylitöitä tekemällä tai työskentelemällä viikonloppuisin pystytään nostamaan ansioita. Tämä kääntyy tietyissä tehtävissä nuorempien ikäryhmien eduksi.

Yrityksissä iäkkäillä johtajilla pienempi tili

Tarkemman kuvan iän ja palkkauksen suhteesta antaa ammatti­ryhmittäinen tarkastelu. Tässä käytetty ammattiryhmittely ei kokonaisuudessaan poista palkansaajarakenteen mahdollisia eroja, mutta antaa paremman kuvan samankaltaisissa tehtävissä työskentelevien ansioiden eroista.

Johtajilla iän suhde palkkaan on hyvin erilainen yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajien välillä. Yksityisellä sektorilla johtotehtävissä työskentelevien ansiot ovat korkeimmillaan 40–50-vuotiailla (Kuvio 2). Vanhemmissa ikäryhmissä keskiansiot alkavat pienentyä.

Kuvio 2. Ansiot ikäryhmittäin: Johtajat ja ylimmät virkamiehet

Ansiot ikäryhmittäin: johtajat ja ylimmät virkamiehet

Lähde: Palkkatilastot. Tilastokeskus

Julkisella sektorilla taas keskiansiot nousevat melko suoraviivaisesti eläkeikään asti. Johtajilla keskiansioissa on merkittävä ero yksityisen ja julkisen sektorin välillä, mikä heijastelee myös melko isoa eroa tehtävien vaativuudessa.

Asiantuntijatehtävissä toimivilla työnantajasektorin merkitys ei ollut niin merkittävä kuin johtotehtävissä toimivilla (Kuvio 3).

Kuvio 3. Erityisasiantuntijat ja asiantuntijat

Ansiot ikäryhmittäin: erityisasiantuntijat ja asiantuntijat

Lähde: Palkkatilastot. Tilastokeskus

Mielenkiintoinen yksityiskohta on eläkeikää lähestyvien keskiansion pieni kohoaminen. Asiantuntijatehtävissä työskentelevistä parhaiten palkatut näyttäisivät työskentelevän pisimpään.

Alemman vaativuustason tehtävissä ansioiden ja iän suhde noudattaa melko johdonmukaisesti samaa kaavaa. Nuoremmissa ikäryhmissä ansiot kasvavat melko nopeasti ikäryhmästä seuraavaan siirryttäessä, mutta 40 ikävuoden kohdalla ansioiden kehitys joko pysähtyy tai kääntyy laskuun (Kuviot 4 ja 5).

Kuvio 4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät sekä palvelu- ja myyntityöntekijät

Ansiot ikäryhmittäin: toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät sekä palvelu- ja myyntityöntekijät

Lähde: Palkkatilastot. Tilastokeskus

Kuvio 5. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijät

Ansiot ikäryhmittäin: rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijät

Lähde: Palkkatilastot. Tilastokeskus

Lisillä iso vaikutus tietyillä aloilla

Toimisto-, palvelu- ja myyntityöntekijöillä keskiansioiden lasku alkaa nuoremmissa ikäryhmissä mutta on toisaalta vähäisempää kuin rakennus-, korjaus-, valmistus- ja kuljetustyöntekijöillä.

Palvelu- ja myyntityöntekijöillä työaikalisien merkitys kokonaispalkkauksen kannalta on suurempi kuin muissa tehtävissä.

Nuoremmilla työntekijöillä havaittiin vuonna 2011 olevan enemmän työaikalisiä kuin vanhemmilla työntekijöillä. Tekemällä vanhempia kollegoita enemmän viikonloppu-, ilta- ja yötöitä nuoremmat pystyvät siis nostamaan ansiotasoaan.

Rakennus-, korjaus-, valmistus- ja kuljetustyöntekijöillä on työaikalisien lisäksi paljon lisä- ja ylityöansioita. Nuoremmilla työntekijöillä oli vuonna 2011 enemmän kyseisiä ansiolisiä. Epätavallisina aikoina työskentely ja ylitöiden teko on vanhemmiten vähäisempää.

Ilmeisesti tuottavuuteen sidotut palkkausjärjestelmät sekä hankalista työajoista aiheutuvat ansiolisät aiheuttavat sen, että nuoremmilla työntekijöillä on työntekijäammateissa mahdollisuus korkeampiin ansioihin.

 

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö Tilastokeskuksen yritystilastot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu kokonaisuudessaan Tieto&trendit-lehden numerossa 1/2013.

 

tk-icons